Účetní závěrka s. r. o. - schválení, zveřejnění a podklad k rozdělení zisku

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), stanovuje společnostem s ručením omezeným termín pro konání valné hromady schvalující účetní závěrku do 6 měsíců od skončení účetního období. Stejný termín stanovuje zákon o obchodních korporacích také pro konání valné hromady akciové společnosti, resp. členské schůze družstva schvalující účetní závěrku. V polovině roku by tedy měla mít většina s. r. o. schválenou účetní závěrku za loňský rok. Tento článek se věnuje nejen schválení účetní závěrky, ale úzce související povinnosti jejího zveřejnění a jejího využití jako podkladu pro rozhodování o výplatě podílů na zisku s. r. o. Článek se věnuje i důležité novince použitelné poprvé pro účetní závěrku roku 2021, kterou je možnost jejího zveřejnění prostřednictvím přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Účetní závěrka s. r. o. – schválení, zveřejnění a podklad k rozdělení zisku
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Sestavení a schválení účetní závěrky
Účetní závěrku lze považovat za sestavenou až jejím
podepsáním jednatelem
, což plyne z § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), podle kterého k ní musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. Zápis ze zasedání Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR 5/2021 ze dne 11. 5. 2021 potvrdil výklad z 2. 11. 2010, že účetní závěrka nemůže být podepsána pouze prokuristou (výklad dostupný na stránkách Komory auditorů ČR – www.kacr.cz v sekci Metodika / Dotazy z praxe / Archiv dotazů). Za sestavení účetní závěrky je tedy plně odpovědný jednatel a on také musí zabezpečit řádné svolání valné hromady tak, aby se tato mohla uskutečnit nejpozději do 30. 6. následujícího roku (v případě účetního období v délce kalendářního roku). V souladu s náležitostmi pozvánky na valnou hromadu, kterými se zabýval např. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019, by spolu s pozvánkou měli mít společníci možnost se se schvalovanou účetní závěrkou v předstihu seznámit. S ohledem na minimálně 15denní lhůtu pro svolání valné hromady by měla být účetní závěrka ideálně sestavena alespoň 15 dnů před konáním valné hromady schvalující účetní závěrku. Zatímco za sestavení účetní závěrky a její předložení valné hromadě je odpovědný jednatel, schválení účetní závěrky je plně v pravomoci valné hromady, tedy společníků. Pro valnou hromadu schvalující účetní závěrku nejsou stanoveny zvláštní formální nároky a např. pro její usnášeníschopnost postačuje přítomnost