Ing. Pavel Běhounek

 • Článek
Tento článek shrnuje hlavní daňové změny a zaměřuje se na nejdůležitější daňové změny, které je nutné uplatňovat již od počátku roku 2024 – např. pokud jde u DPH o vykazování opravných daňových dokladů k plněním uskutečněným v roce 2023 nebo pokud jde o daně z příjmů o změny ve zdanění mezd za leden 2024 vč. odvodů pojistného. Článek se tedy nevěnuje změnám, které bude nutné uplatnit např. až v přiznáních k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2024. Protože pro rok 2024 nebyla změn ušetřena ani oblast účetnictví, tak se článek věnuje i účetním novinkám.
Vydáno: 02. 01. 2024
 • Článek
Poslanecká sněmovna začala v červenci projednávat návrh konsolidačního balíčku, který vláda schválila na konci června. Tento článek v úvodu upozorňuje na nejdůležitější změny, které návrh s účinností od 1. 1. 2024 přináší do běžné účetní praxe. V dalších částech se článek věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.
Vydáno: 26. 07. 2023
 • Článek
Článek seznamuje s hlavními novinkami roku 2023 a podrobněji se věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 366/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) a některé další zákony, tzv. daňový balíček 2023 (dále jen „daňový balíček“) přinášející řadu více či méně významných daňových změn. Tento článek shrnuje jednotlivé okruhy změn obsažené v daňovém balíčku.
Vydáno: 14. 01. 2023
 • Článek
Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), stanovuje společnostem s ručením omezeným termín pro konání valné hromady schvalující účetní závěrku do 6 měsíců od skončení účetního období. Stejný termín stanovuje zákon o obchodních korporacích také pro konání valné hromady akciové společnosti, resp. členské schůze družstva schvalující účetní závěrku. V polovině roku by tedy měla mít většina s. r. o. schválenou účetní závěrku za loňský rok. Tento článek se věnuje nejen schválení účetní závěrky, ale úzce související povinnosti jejího zveřejnění a jejího využití jako podkladu pro rozhodování o výplatě podílů na zisku s. r. o. Článek se věnuje i důležité novince použitelné poprvé pro účetní závěrku roku 2021, kterou je možnost jejího zveřejnění prostřednictvím přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Vydáno: 15. 06. 2022
 • Článek
Tento článek shrnuje novinky, které je na počátku roku 2022 nutné zohlednit při vyúčtování roku 2021, a dále jednotlivé změny, které se používají od 1. 1. 2022, resp. v průběhu roku 2022.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Novela zákona o DPH č. 355/2021 Sb. ze dne 14. 9. 2021 (dále jen „novela ZDPH “) dovršila změny týkající se DPH u zahraničních obchodů – v poslední době došlo v roce 2019 ke změnám ve zdanění přeshraničních služeb, v roce 2020 ve zdanění dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaným k dani. Novela ZDPH promítla do zákona o DPH se zpožděním změny předpisů EU, které byly členské státy povinny uplatňovat již od 1. 7. 2021. Po změnách uplatňovaných od 1. 7. 2021, resp. od účinnosti novely ZDPH (od 1. 10. 2021) by v nejbližší době nemělo k žádným systémovým změnám v uplatňování DPH u zahraničních obchodů dojít, protože o zavedení tzv. konečného systému zdanění obchodu mezi členskými státy navrženého v letech 2017 a 2018 se stále diskutuje. V nejbližší době se tak zřejmě uplatní jen již schválené změny, jako je oznamování přeshraničních plateb poskytovateli platebních služeb od roku 2024 dle Směrnice 2020/284 a určité úlevy ve zdanění přeshraničních obchodů malými podniky (v ČR se jedná o neplátce DPH) od roku 2025 dle Směrnice 2020/285. Novela ZDPH se týká uplatnění DPH u tzv. prodeje zboží na dálku a u dovozu zboží. Např. e-shopy mohou do konce října DPH ze zásilek do jiných členských států za 3. čtvrtletí 2021 vykázat a odvést na základě čtvrtletního daňového přiznání v systému one stop shopu, pokud se do něho včas zaregistrovaly. Článek se proto věnuje aktuálním problémům souvisejícím s novými eurounijními pravidly, uplatňovanými od 1. 7. 2021, resp. s opožděným přijetím novely ZDPH .
Vydáno: 22. 10. 2021
 • Článek
Změny v daních z příjmů daňovým balíčkem 2021 Ing. Pavel Běhounek Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění...
Vydáno: 10. 03. 2021
 • Článek
Tak jako každý rok i v letošním lednovém čísle tohoto časopisu vám přinášíme novinky z oblasti daní a jejich změn. K nejrozsáhlejším a nejdůležitějším změnám došlo v oblasti daní z příjmů, kterým se článek zejména věnuje. Pozornost je však věnována i novinkám a změnám v oblasti DPH a dalších daní a pochopitelně nevynechává ani zásadní novelu daňového řádu platnou od 1. 1. 2021.
Vydáno: 19. 01. 2021
 • Článek
Tento článek shrnuje hlavní novinky v daňové legislativě roku 2021.
Vydáno: 18. 01. 2021
 • Článek
V článku je vysvětleno, kterých podnikatelů se týká evidence tržeb od 1. 1. 2021 a jaké jsou způsoby této evidence. Také se dozvíte odpověď na otázky, které tržby je nutné evidovat a které nikoli. Dále jsou popsány rozdíly mezi elektronickou evidencí tržeb (ta může být prováděna běžným nebo zjednodušeným způsobem) a evidencí „papírovou“ bez nutnosti využit elektronických prostředků.
Vydáno: 07. 10. 2020
 • Článek
Do 30. 4. 2020 jsou z evidence tržeb podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. (dále jen „zákon o EET “) dočasně vyjmuty veškeré tržby kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb (včetně podávání nápojů) a z maloobchodu a velkoobchodu. Novelizace zákona o EET provedená zákonem č. 256/2019 Sb. především zrušila tuto dočasnou výjimku ­ od 1. 5. 2020 tedy mělo dojít k jednorázovému rozšíření evidence tržeb na zbývající obory podnikatelské činnosti, avšak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla poslední vlna evidence tržeb prakticky odložena. Tento článek se zaměřuje na aktuální problémy evidence tržeb včetně zavedení zvláštního (tzv. účtenkového) režimu.
Vydáno: 20. 04. 2020
 • Článek
Nejdůležitější daňové změny pro rok 2020 z pohledu příjmů státního rozpočtu přinesl tzv. rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb. , který od 1. 1. 2020 např. zvýšil sazby spotřební daně z alkoholu či tabáku; změn týkajících se běžné daňové a účetní praxe tento rozpočtový balíček však příliš neobsahuje. K poměrně zásadním změnám od 1. 1. 2020 došlo v právní úpravě uplatnění DPH u dodávek zboží mezi členskými státy EU, od 1. 1. 2020 došlo také k přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby daně. Nejprve tento článek připomíná alespoň některé změny, které bude nutné promítnout do přiznání k daním z příjmů za rok 2019.
Vydáno: 27. 01. 2020
 • Článek
Zákon č. 112/2016 Sb. Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “), bude během října novelizován zákonem, který byl k vyhlášení ve Sbírce zákonů doručen dne 3. 10. 2019 (dále jen „novela“). Novela sice nabývá účinnosti jako celek již 1. 11. 2019, ale nepochybně její nejdůležitější částí je spuštění poslední vlny evidence tržeb s účinností od 1. 5. 2020. Součástí novely je nejen novelizace zákona o EET , ale také zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) spočívající v přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně, a to také k datu 1. 5. 2020. Tento článek se zaměřuje pouze na novou úpravu evidence tržeb, nikoli na uvedenou změnu zákona o DPH .
Vydáno: 14. 10. 2019
 • Článek
Tento článek upozorňuje na některé letošní legislativní novinky, na některé změny vyvolané těmito legislativními novinkami a na nově zveřejněné výklady Finanční správy – kromě změn v průběhu roku 2019 či od roku 2020 jde např. o výklad superhrubé mzdy podle zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2019 či o změny a výklady vyvolané daňovým balíčkem 2019 (zákon č. 80/2019 Sb. ).
Vydáno: 12. 08. 2019
 • Článek
Zákon č. 80/2019 Sb. – tzv. daňový balíček 2019 – přinesl řadu změn do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále také „zákon o DPH “ nebo „ZDPH “). Tento příspěvek se zaměřuje na některé změny, které přinesl v oblasti mezinárodních obchodů v rámci EU. Většinou se nejedná o „převratné“ změny, ale v konkrétním případě důležité nepochybně být mohou. Seznámení s těmito změnami navíc pomáhá pochopit příslušné principy i v situacích, jejichž vlastní posouzení daňový balíček nijak nezměnil.
Vydáno: 10. 06. 2019
 • Článek
V minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 4/2019, s. 4) byla v článku Daňový balíček 2019 věnována pozornost stručnému přehledu změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček 2019). Tento článek se zaměřuje na změny v oblasti daňových dokladů, zejména opravných daňových dokladů a jejich promítnutí do kontrolního hlášení. Důležitou změnou, která se daňových dokladů také týká, jsou změny v zaokrouhlování, se kterými podrobněji seznamoval uvedený článek Daňový balíček 2019.
Vydáno: 21. 05. 2019
 • Článek
K 1. 4. 2019 nabyl (až na výjimky) účinnosti již delší dobu očekávaný daňový balíček 2019 (zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony – dále jen „daňový balíček“). Jedná se o poměrně rozsáhlý zákon, s jehož detaily se praxe bude nepochybně seznamovat ještě dlouhou dobu. Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s daňovým balíčkem alespoň rámcově a nasměrovat je k hlubšímu studiu změn, které se jich týkají. Podrobněji se článek věnuje především těm změnám, které je nutné uplatnit již v průběhu letošního roku.
Vydáno: 15. 04. 2019
 • Článek
Největší změny pro rok 2019 přinese tzv. daňový balíček 2019, který však nebyl přijat do konce loňského roku a uplatní se až v průběhu roku 2019 po dokončení legislativního procesu. To však neznamená, že by se od začátku letošního roku neuplatnily žádné změny. Daňovým, popř. dalším souvisejícím změnám od 1. 1. 2019 je věnován tento článek; v účetnictví od 1. 1. 2019 ke změnám nedochází. Nejprve však článek připomíná alespoň některé změny, které bude nutné promítnout do přiznání k daním z příjmů za rok 2018 a v účetních závěrkách za rok 2018.
Vydáno: 21. 01. 2019
 • Článek
Tento článek volně navazuje na příspěvek z minulého čísla1) a zabývá se následujícími podmínkami dodání zboží do jiného členského státu: – daňové identifikační číslo kupujícího, – dodání zboží v režimu „call-off stock“ a – podmínky přepravy. Uvedených oblastí se totiž týkají změny, které byly přijaty v závěru roku 2018 [novelizace směrnice 2006/112/ES , o společném systému daně z přidané hodnoty směrnicí Rady (EU) 2018/1910 , pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy, ze dne 4. 12. 2018 – tyto změny se použijí od roku 2020, a proto je vysvětlena jak současná úprava, která se použije až do konce roku 2019, tak nová úprava od roku 2020]. V návaznosti na výklad daňového identifikačního čísla kupujícího je pozornost věnována i daňovému identifikačnímu číslu prodávajícího (ve vztahu k pořízení zboží z jiného členského státu).
Vydáno: 08. 01. 2019