Zaměstnavatel neplatičem ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Základní povinností zákonem stanovených skupin plátců je především řádné hrazení pojistného, resp. záloh na pojistné u OSVČ. Kromě státu, jehož prostřednictvím jsou realizovány zdravotním pojišťovnám platby za tzv. „státní pojištěnce“, rozlišujeme další skupiny plátců, a to: a) hromadné – zaměstnavatelé, b) individuální – osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, kdy se v tomto příspěvku zaměřím na zaměstnavatele jako na rozhodující skupinu plátců pojistného, kteří hradí pojistné jak sami za sebe, tak odvádějí i pojistné sražené zaměstnancům. Pojistné hrazené zaměstnavatelem musí být za příslušný kalendářní měsíc odvedeno (připsáno na účet) zdravotní pojišťovny nejpozději k 20. dni následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel je povinen pojistné sražené zaměstnanci odvést zdravotní pojišťovně společně s částkou pojistného, které hradí jako zaměstnavatel. Jestliže zaměstnavatel strhává zaměstnanci pojistné, které zdravotní pojišťovně neodvádí, může být toto jeho počínání dokonce předmětem trestního stíhání. Pokud není pojistné placeno zaměstnavatelem včas a ve správné výši, vzniká dluh na pojistném včetně souvisejícího penále. V uplatňování a následném vymáhání nezaplacených pohledávek jsou zdravotní pojišťovny nekompromisní, neboť platby od zaměstnavatelů představují v portfoliu jejich příjmů významnou položku.

Zaměstnavatel neplatičem ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Postupy zdravotní pojišťovny
Pokud zaměstnavatel řádně podává Přehledy o platbě pojistného za zaměstnance, pak prostým porovnáním předpisů a plateb zdravotní pojišťovna snadno zjistí existenci dluhu. Jejím následným počinem pak zpravidla bývá například telefonické vyrozumění v dané záležitosti, zaslání vyúčtování, sms zprávy, e-mailové zprávy nebo sdělení do datové schránky, ze kterých vyplynou závazky zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně. Těmito cestami je plátce vyzván k dobrovolné úhradě evidovaných pohledávek. Pokud tyto v určené lhůtě neuhradí, nastupují zákonné mechanismy, kdy zdravotní pojišťovny postupují ve dvou liniích. Buď je s plátcem zahájeno správní řízení a následně vystaven platební výměr, nebo je plátci zaslán výkaz nedoplatků. Mimo standardně registrovaných pohledávek může zdravotní pojišťovna využít i institutu pravděpodobného pojistného (a z něho vyplývajícího penále) včetně uložení pokuty za porušení zákonných povinností. Dlužící zaměstnavatel je každopádně adeptem pro provedení kontroly zdravotní pojišťovnou. Do 30. 11. 2011 platilo, že právo zdravotních pojišťoven předepsat dlužné pojistné (i penále) se promlčovalo za pět let ode dne splatnosti. Změnou ustanovení § 16 odst. 1 a 2 záko