Příjmy z pronájmu nemovité věci ve spoluvlastnictví anebo ve společném jmění manželů

Vydáno: 12 minut čtení

Investice do nemovitých věcí je v rámci české společnosti stále jednou z nejvíce využívaných možností. Výsledná efektivita investice je a zpravidla i bývá mimo jiné významně ovlivněna zdaněním příjmů realizovaných v souvislosti s nemovitou věcí. Velmi typické je v případech nemovitých věcí jejich spoluvlastnictví či vlastnictví v tzv. společném jmění manželů. Tato skutečnost s sebou logicky přináší celou řadu otázek ve smyslu správného, ale také co nejvíce optimálního zdanění příjmů z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále také jen „ZDP “).

Příjmy z pronájmu nemovité věci ve spoluvlastnictví anebo ve společném jmění manželů
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Pronájem, nájem či podnájem z právního hlediska
Jak již výše uvedený nadpis uvádí, je nutné rozlišovat mezi jednotlivými druhy vlastnického práva k nemovité věci. V případech osobního vlastnictví v zásadě přicházejí v úvahu:
osobní vlastnictví jednotlivce (fyzické osoby),
spoluvlastnictví více fyzických osob,
ideální polovina spoluvlastnictví,
společné jmění manželů (dále jen „SJM“).
Právní titul pro užívání cizího majetku je stanoven uzavřením nájemní smlouvy podle § 2201 NOZ, event. podnájemní smlouvy dle § 2215 NOZ.1) Podle § 2215 NOZ může nájemce zřídit třetí osobě k věci uží