Petr Koubovský

 • Článek
Investice do nemovitých věcí je v rámci české společnosti stále jednou z nejvíce využívaných možností. Výsledná efektivita investice je a zpravidla i bývá mimo jiné významně ovlivněna zdaněním příjmů realizovaných v souvislosti s nemovitou věcí. Velmi typické je v případech nemovitých věcí jejich spoluvlastnictví či vlastnictví v tzv. společném jmění manželů. Tato skutečnost s sebou logicky přináší celou řadu otázek ve smyslu správného, ale také co nejvíce optimálního zdanění příjmů z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále také jen „ZDP “).
Vydáno: 15. 06. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 5/2022 na s.32 Projdeme si lhůty pro placení daně, podíváme se na vymáhání daně a na závěr si uvedeme příklady z praxe.
Vydáno: 02. 06. 2022
 • Článek
Cílem tohoto článku je snaha nalézt odpovědi na otázky, co vše se podepisuje, resp. může podepsat na vývoji realitního trhu v České republice a jaký lze očekávat jeho vývoj po, doufejme, konci covid pandemie v roce 2022. Nejenom ceny energií, plynu a potravin, ale i ceny nemovitostí všeho druhu se ne a ne v posledních letech zastavit. Lze slyšet již nespočet hlasů o splasknutí realitní bubliny a také názor, že je realitní trh již aktuálně přehřátý, ale jak vidno, ani několik vln covid pandemie jej nedokázalo příliš zchladit.
Vydáno: 31. 05. 2022
 • Článek
V současnosti není výjimečné, že se lidé své úspory ve formě finančních prostředků snaží co nejlépe zúročit nebo alespoň zajistit proti znehodnocení. Jednou ze stále nejvíce využívaných možností je investice do nemovité věci. Osobně shledávám toto rozhodnutí jako velmi rozumné a domnívám se, že i nadále zůstane koupě nemovité věci dle mého názoru velmi dobrou investiční volbou se stabilní výnosností pro jakékoli investory. Zdanění realizovaných příjmů však celkem logicky může a většinou i ovlivní celkovou efektivnost takto vynaložených finančních úspor. Cílem tohoto článku je nalézt odpovědi na správné zdanění příjmů (zde konkrétně příjmů z pronájmu/podnájmu, nikoli z následného prodeje nemovité věci), ale dále, a to především identifikovat možnosti optimalizace takovéhoto zdanění v maximální možné míře, samozřejmě v rámci mezí zákonných ustanovení.
Vydáno: 11. 05. 2022
 • Článek
Cílem tohoto článku je seznámení jeho čtenářů s problematikou, resp. pravidly, týkající se jedné ze zásadních lhůt v rámci daňového řízení. Zde mám na mysli lhůtu pro stanovení daně a dále lhůty pro její následné vymáhání, a to včetně případného přesahu do trestně-právní roviny. Právě správné stanovení prekluzivních a promlčecích lhůt je dle mého názoru nesmírně důležitým parametrem pro mnohá rozhodnutí činěná daňovými poplatníky v rámci daňových řízení. Pojďme se tedy na výše uvedené téma podívat podrobněji.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
Cílem tohoto článku bude komplexně seznámit čtenáře s problematikou lhůt, jejich určením, počítáním času, zachováním, prodloužením, přetržením, přerušením či navrácením v předešlý stav v daňových předpisech, neboť tyto jsou nedílnou a důležitou součástí daňových řízení a jejich dodržování se týká jak osob zúčastněných na správě daní, tj. daňových poplatníků či plátců, tak i samotných správců daně. Pro běh postupů při správě daní pro výkon formalizovaného úkonu je daňovému subjektu vždy stanovena lhůta. Daňový subjekt by měl vždy dbát na to, aby dodržel takto zákonem nebo správcem daně stanovené lhůty. Pojďme tedy oblast lhůt v daňových předpisech prozkoumat podrobněji.
Vydáno: 12. 04. 2022
 • Článek
Dotaz SVJ chce prodat nebytové prostory (sušárnu, prádelnu) v domě zájemci o zrekonstruování na bytovou jednotku. Za jakou cenu je může prodat? Může vycházet ze současné ceny zjištěné u realitní kanceláře, prostřednictvím které to bude prodávat? Jaké povinnosti z toho plynou jednotlivým vlastníkům? Několik vlastníků si chce odkoupit část společné chodby před svým bytem a zvětšit si o ni bytovou jednotku. Za jakou cenu by se měla tato část prodat současným vlastníkům (jedná se asi o 3 až 5 m2)?
Vydáno: 04. 03. 2022
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval v praxi velmi frekventované oblasti, a to výplatě různých druhů příjmů daňovým nerezidentům. Konkrétně bychom se zaměřili zejména na bližší identifikaci těchto příjmů, režim jejich zdanění a v neposlední řadě promítnutí do účetnictví tuzemských daňových poplatníků, a to vše na konkrétních příkladech z praxe.
Vydáno: 14. 02. 2022
 • Článek
Podnikání je velmi rozmanité. Kromě standardních transakcí typu prodeje zboží a poskytování služeb se v praxi lze běžně setkat i s výdaji na propagaci či reklamu nebo tzv. sponzoring a v neposlední řadě i s poskytnutím bezúplatných plnění, tedy zjednodušeně řečeno darů. Přestože všechny výše uvedené kategorie plnění se mohou zdát více či méně jasné, při jejich bližším zkoumání, na které se v tomto příspěvku zaměřím, již vše tak jednoznačné být nemusí. Dokonce si troufale dovolím tvrdit, že některé níže uvedené implikace mohou být pro čtenáře i negativním překvapením Cílem tohoto článku tedy bude základní vymezení výše uvedených plnění, jejich možné účetní zachycení a konečně i možné daňové dopady pro poskytovatele i příjemce, a to vše na základě konkrétních příkladů z mé praxe.
Vydáno: 11. 02. 2022
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval velmi zajímavé a neméně praktické oblasti, a to shrnutí daňových dopadů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“). Blíže bychom se zaměřili zejména na oblast daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, clo a další souvislosti.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku z minulého čísla časopisu DHK č. 14/2021. Pomocí praktických příkladů si shrneme základní pravidla při poskytování služeb v mezinárodním měřítku.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podnikatelský sektor je velmi rozmanitý, a tak není neobvyklé, že dochází i k rozličným, mnohdy nestandardním transakcím. Kromě prodejů zboží a poskytování služeb v tuzemsku jsou v současné době na denním pořádku i transakce se zahraničními obchodními partnery, a to ať dodavateli, či odběrateli. Vzhledem ke skutečnosti, že se svět neustále posouvá kupředu, není divu, že moderní technologie (v současnosti i díky pandemii covid-19) umožňují poskytovat služby i na dálku a mnozí čeští podnikatelé nabízejí své služby do zahraničí či zahraničním subjektům. Během své praxe se tedy poměrně často setkávám s poskytováním služeb nejen do jiných členských států Evropské unie (dále jen „EU”), ale i do třetích zemí. A právě v těchto případech je důležité pamatovat na správné vykazování poskytování služeb v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení nebo Intrastatu, ba co více, je nutné si také prověřit, zdali českému plátci nevzniká z tohoto titulu povinnost registrovat se k DPH v zahraničí. Cílem tohoto článku bude shrnout základní pravidla poskytování služeb v mezinárodním měřítku na základě konkrétních příkladů z praxe autora.
Vydáno: 13. 12. 2021
 • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
V tomto textu Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 9/2021 na 10. Budeme se věnovat dále problematice daňového odepisování majetku a závěrem se podíváme na poslední novelu zákona o daních z příjmů týkající se této oblasti.
Vydáno: 26. 08. 2021
 • Článek
Výkon podnikatelské činnosti dává nepřeberné možnosti. V rámci podnikatelských aktivit mohou právnické i fyzické osoby využívat k dosažení kýžených příjmů a zisku nejen vlastní majetek, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné, tedy majetek cizí. Jedním z nejčastějších právních titulů pro užívání cizího majetku je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201 NOZ , event. podnájemní smlouvy dle § 2215 NOZ .1) Řešit nájemní vztah zpravidla bývá z pohledu daní opravdu velkým oříškem. Již samotná jednání obou smluvních stran bývají dle mých zkušeností velmi komplexní a zdlouhavá, neboť nalézt průnik potřeb a požadavků pronajímatele a nájemce je někdy nad lidské síly. A co teprve když se k tomu přidá ještě podnájemní vztah! Právě na tuto problematiku se budu zabývat v tomto příspěvku. Některé složitější daňové otázky související s podnájmem (např. dopad zásahů do majetku ve vlastnictví pronajímatele, které provádí podnájemce) nelze vyřešit bez detailní znalosti soukromoprávní úpravy a konkrétního uspořádání vztahu mezi oběma stranami. V nájemních i v podnájemních vztazích bývá velmi častým jevem, že jsou na pronajatém/podnajatém majetku provedeny práce charakteru technického zhodnocení (dále jen „TZH“).2)
Vydáno: 11. 08. 2021
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice daňového odepisování majetku, zejména pak specifickým případům a zvláštnostem, se kterými jsem se během své praxe setkal. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesla poslední novela zákona o daních z příjmů účinná k 1. 1. 2021 právě v této oblasti.
Vydáno: 27. 07. 2021
 • Článek
Příspěvek si klade za cíl podrobněji seznámit čtenáře s některými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), zejména s ohledem na ustanovení nově účinná od 1. 1. 2021, a dále také s některými úskalími při zdaňování pronájmu vybraných nemovitých věcí ve vazbě i na provedené opravy či technická zhodnocení. I když se mnohdy zdá, že slova zákona jsou jednoznačná, realita může být (a také zpravidla je) jiná a přináší mnohdy spousty otázek.
Vydáno: 01. 07. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 5/2021. Pokračujeme ve výkladu novely zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 15. 06. 2021
 • Článek
Daňové a účetní aspekty odpisu pohledávek za věřiteli v insolvenčním řízení, konkurzu a exekuci Ing. Petr Koubovský, daňový poradce, č. osv. 3891, Rödl & Partner Tax, k. s. Mgr....
Vydáno: 17. 05. 2021
+ Zobrazit dalších 20