Kdy je dovoz osvobozen od DPH? Otestujte se!

Vydáno: 11 minut čtení

Při maximálním zjednodušení lze konstatovat, že EU se snaží podpořit ty, kteří vyváží zboží do třetích zemí, zatímco dovozy do EU jsou zatíženy hned dvojí fiskální zátěží – cly a daní z přidané hodnoty. Při jakémkoli dopravení movitých věcí do EU musíme takový dovoz podrobit testům celního řízení a na ně navazují ještě povinnosti vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dopad obou na sebe navazujících fiskálních zátěží dopadá nejenom na dovozce z řad podnikatelských subjektů, nýbrž i na občany dovážející cokoli ze třetí země. Jen si vzpomeňme na návraty z dalekých dovolených (Egypt, Turecko, USA atd.) a rozdělovník přijíždějících cestujících na letišti. V návaznosti na obsah zavazadel musí cestující posoudit, zda dovážené zboží podléhá proclení a vyměření daně z přidané hodnoty. V tomto případě dokonce celní orgány suplují druhou fiskální povinnost a stávají se také subjektem vyměřujícím a inkasujícím DPH z takových dovozů.

 

Kdy je dovoz osvobozen od DPH? Otestujte se!
Ing.
Vladimír
Zdražil
Dovážející podnikatelské subjekty, plátci DPH, podléhají totožné legislativě s tím, že samy či prostřednictvím zástupce v celním řízení navrhují celní správě dovozní celní režim. V návaznosti na navržený celní režim je vypočteno a vyměřeno dovozní clo s tím, že zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), vymezuje v § 23 celní režimy, ve kterých vzniká povinnost přiznat DPH z dovozu. S ohledem na§ 23 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty se jedná o volný oběh, dočasné použití s následným osvobozením od dovozního cla nebo konečného užití. Tyto režimy přirozeně nutí dovozce, aby zaplatil DPH z dovozu. Navzdory tomu existuje několik výjimek uvedených především v § 71 zákona o dani z přidané hodnoty, kdy dovážené zboží navzdory faktu, že bylo navrženo do některého z těchto výše uvedených dovozních celních režimů, si zaslouží osvobození od DPH

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty