DPH při prodeji pozemků

Vydáno: 16 minut čtení

V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně při dodání pozemků a podmínky, za nichž je dodání stavebního pozemku zdanitelným plněním. V dalším textu je vysvětleno, za jakých podmínek je osvobozeno od daně dodání pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a kdy se jedná o zdanitelné plnění. V závěru je vysvětleno, za jakých podmínek je možno při dodání pozemku uplatnit volitelný režim zdanění a návazně režim přenesení daňové povinnosti.

DPH při prodeji pozemků
Václav
Benda
Dodání pozemku je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně s výjimkou dodání stavebního pozemku. Tato právní úprava je v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“). Z § 56 zákona DPH vyplývá, co se pro účely DPH rozumí stavebním pozemkem, jehož dodání je zdanitelným plněním. Za stanovených podmínek se uplatní osvobození od daně také při dodání pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Ve stanovených případech je však jejich dodání zdanitelným plněním v příslušné sazbě daně.
 
Dodání pozemku, které je osvobozeno od daně
Podle informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí (dále jen „informace GFŘ“) zveřejněné na webových stránkách finanční správy, viz 2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf (financnisprava.cz), je třeba pozemek chápat ve smyslu katastrálního zákona jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popř&iac