Daňové řešení zápůjčky poskytnuté zaměstnanci a podnikateli

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím článku si ukážeme odlišné daňové řešení situací, pokud získá zaměstnanec formou bezúplatné zápůjčky peněžní prostředky poskytnuté jeho zaměstnavatelem k řešení svých osobních nebo rodinných potřeb anebo si zapůjčí bezúplatně pro účely svého podnikání podnikatel finanční prostředky od svých blízkých nebo známých.

Daňové řešení zápůjčky poskytnuté zaměstnanci a podnikateli
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení zápůjčky v občanském zákoníku
Vymezení zápůjčky nalezneme v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), v ustanoveních § 2390 až 2394. Zápůjčkou se rozumí situace, kdy
zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu
. Zápůjčka může být peněžitá nebo nepeněžitá. Při peněžité zápůjčce a při zápůjčce poskytnuté v cenných papírech lze ujednat úroky. Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věci lepší jakosti, ale téhož druhu.
Připomeňme si, že občanský zákoník rozeznává kromě zápůjčky ještě další dva instituty, umožňující bezúplatné získání věci. Jedná se o výprosu (§ 2189 až 2192 ObčZ), kterou se rozumí situace, kdy půjčitel přenechá někomu (výprosníkovi) bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Dalším institutem je výpůjčka (§ 2193 až 2200 ObčZ), kdy smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání, přičemž vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci.
Zatímco při výprose není dohodnuta doba, po kterou může výprosník bezplatně užívat půjčitelovu věc, pak při výpůjčce je výslovně sjednána doba dočasného užívání, popřípadě účel, ze kterého bude vyplývat doba dočasného užívání. Zatímco výpůjčka se vztahuje na věci určené individuálně, pak zápůjčka se vztahuje na věci určené druhově.
 
Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci
 
Řešení u zaměstnance
Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci jeho zaměstnavatelem nalezneme v