Odpisy darovaného a zděděného hmotného majetku

Vydáno: 23 minut čtení

Vymezením hmotného majetku pro účely daně z příjmů se zabývá § 26 odst. 1 zákona o daních z příjmů , jeho odpisováním pak § 26 až § 32 zákona o daních z příjmů . V příspěvku se podíváme na dvě specifické oblasti daňového odpisování hmotného majetku, a to v případě, že je hmotný majetek darován anebo zděděn a je použit poplatníkem k jeho podnikání nebo pronájmu.

Odpisy darovaného a zděděného hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
1 Darovaný hmotný majetek
1.1 Základy darování v občanském zákoníku
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) se zabývá darováním v § 2055 až § 2078. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nelze tedy darovat jen formou jednostranného prohlášení dárce, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Občanský zákoník obsahuje v § 2068 až § 2071 právo odvolání daru pro nouzi a v § 2072 až § 2075 právo odvolání daru pro nevděk a společná ustanovení k odvolání daru v § 2076 až § 2078.
 
1.2 Podmínky pro osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob
Z ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů vyplývá, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem:
-
plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřevyšuje částku 500 Kč (písm. g);
-
poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení [písm. i)];
-
poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem dle § 10 zákona o daních z příjmů v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny [písm. j)];
-
na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky [písm. k)];