Vznik a uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím článku se zaměříme na vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a na její uplatnění. Jednak si ukážeme uplatnění daňové ztráty ve zdaňovacím období jejího vzniku a dále si uvedeme možnosti řešení neuplatněné daňové ztráty ve zdaňovacím období jejího vzniku ve smyslu aktuálního znění § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “).

Vznik a uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení daňové ztráty
Vymezením daňové ztráty se zabývá § 38n odst. 1 ZDP, kde se uvádí, že
pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 ZDP převyšují příjmy upravené podle § 23 ZDP, je rozdíl daňovou ztrátou.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se dále stanoví v § 5 odst. 3 ZDP, že pokud podle účetnictví nebo daňové evidence (u příjmů zdaňovaných dle § 7 ZDP) či podle záznamů o příjmech a výdajích (u příjmů zdaňovaných dle § 9 ZDP) přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9 ZDP, je rozdíl daňovou ztrátou.
Podle znění pokynu GFŘ č. D-22 k § 5 odst. 3 ZDP se ztrátou rozumějí i případy, kdy poplatník při výkonu činnosti, z níž mohou plynout příjmy uvedené v § 7 nebo 9 ZDP, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měl pouze výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Rozhodné je, že poplatník samostatnou činnost vykonává nebo majetek pronajímá.
 
Zásady pro vznik daňové ztráty u poplatníků daně z příjmů fyzických osob
Daňová ztráta může vzniknout pouze u dílčího základu daně dle § 7 a 9 ZDP.
Daňová ztráta vznikne u těchto dvou druhů příjmů pouze tehdy, pokud daňový poplatník uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů v prokazatelné výši.
Daňová ztráta nemůže vzniknout u dílčího základu daně dle § 8 a § 10 ZDP, ale
v případě, že u dílčích základů daně dle § 8 a 10 ZDP je vykázán základ daně, lze do vý&scar