Uplatnění daňových odpisů při pronájmu zděděné a darované nemovitosti

Vydáno: 14 minut čtení

Fyzická osoba může pronajímat nejen zakoupený nemovitý majetek, ale i nemovitý majetek, který získala zděděním nebo darem. Zaměříme se na otázku, jak v tomto případě bude postupováno při daňovém odpisování pronajímané nemovitosti (bytu).

Uplatnění daňových odpisů při pronájmu zděděné a darované nemovitosti
Ing.
Ivan
Macháček
 
Dědické právo v občanském zákoníku
Dědickým právem se zabývají ustanovení § 1475 až § 1720 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto okolnosti mohou nastat souběžně.
Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele
, přičemž dle § 1670 ObčZ nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.
Pořízením pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek.
Pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povinný díl nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a ani nedošlo k jeho vydědění. Pokud tomu pořízení pro případ smrti odporuje, náleží nepominutelnému dědici povinný díl (blíže k této otázce v § 1642 až § 1657 ObčZ).
 
Darování v občanském zákoníku
Občanský zákoník se zabývá darováním v § 2055 až 2078.
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Nelze tedy darovat jen formou jednostranného prohlášení dárce, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Občanský zák