Rozdíly při vyplácení cestovních náhrad mezi veřejnou a soukromou sférou

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se rád blíže zaměřil na oblast cestovních náhrad a upozornil na odlišnosti mezi dvěma skupinami zaměstnavatelů. Protože se jedná o velmi širokou problematiku, věnoval bych se pouze některým vybraným aspektům, které jsou typické pro rozdíly mezi poskytováním cestovních náhrad mezi oběma sférami.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Rozdíly při vyplácení cestovních náhrad mezi veřejnou a soukromou sférou
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Cestovní náhrady jsou upraveny
v § 156 až 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)
. Zaměstnavatelé se pro účely poskytování cestovních náhrad dělí na dvě skupiny, a to zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv. veřejná či nezisková sféra), a ostatní zaměstnavatele. Podnikatelské subjekty mají v tomto postupu jasno, vždy patří mezi ostatní zaměstnavatele, ovšem neziskové organizace to mají složitější. Některé patří do první skupiny zaměstnavatelů, konkrétně se jedná o stát, územní samosprávné celky, státní fondy, příspěvkovou organizaci, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz nebo poskytovaného z rozpočtu zřizovatele či z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školskou právnickou osobu zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona a regionální radu regionu soudržnosti. Tito zaměstnavatelé poskytují cestovní náhrady podle stejných pravidel jako ostatní zaměstnavatelé, ovšem s některými odlišnostmi, které jsou upraveny v § 173 a násl. zákoníku práce. Rozdíly spočívají zejména v omezení maximální výše cestovních náhrad, které mohou svým zaměstnancům poskytovat.
Znamená to tedy, že ostatní neziskové subjekty, např. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, církve a náboženské spolky atd., poskytují cestovní náhrady za stejných podmínek jako podnikatelské subjekty.
Pro úplnost doplňme, že první skupina zaměstnavatelů obsahuje zaměstnavatele, kteří své zaměstnance odměňují platem, tj. postupuje se podle úpravy § 122 a násl. zákoníku práce. Druhá skupina zaměstnavatelů je ta, která své zaměstnance odměňuje mzdou, a vychází se tedy z úpravy § 113 a násl. zákoníku práce. Důvodem odlišných pravidel pro poskytování cestovních náhrad je zejména regulace výdajů veřejných rozpočtů, proto je v případě těchto zaměstnavatelů výše cestovních náhrad „zastropována“, v případě ostatních zaměstnavatelů je stanovena pouze výše minimální.
Problematika cestovních náhrad je velmi široká, na úvod je ale vhodné upozornit na ustanovení § 346c zákoníku práce, které výslovně stanoví, že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, tedy zejména cestovní náhrady. Toto zproštění zaměstnanec nemůže udělat žádným způsobem, tedy ani na základě dohody nebo opomenutím, nepředložením odpovídajících podkladů atd. Zaměstnavatel nemá možnost se na tento postup zaměstnance odvolávat a musí využít všechny prostředky k tomu, aby takovémuto postupu zamezil a cestovní náhrady byly přiznány a vyplaceny. Doplňme, že tento zákaz akcentuje charakter závislé práce vyjádřený v ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého je závislá práce vykonávána na náklady zaměstnavatele. Pokud by se zaměstnanec nebo zaměstnavatel od tohoto zákazu odchýlili, na tato právní jednání se v souladu s § 346e zákoníku práce pohlíží, jako by k nim nikdy nedošlo, tato jednání se tedy považují za nicotná. Tato úprava je pro praxi velice důležitá a shodná pro všechny zaměstnavatele.
 
Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel
Z obecné úpravy začněme odkazem na ustanovení § 153 odst. 1 zákoníku práce, které je velmi významné ze samotného praktického hlediska aplikace právní úpravy cestovních náhrad. Podle tohoto ustanovení totiž
podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel
a zákoník práce k tomu stanoví, že zaměstnavatel písemně určí předem zejména:
dobu a místo nástupu a ukončení cesty,
místo plnění pracovních úkolů,
způsob dopravy,
způsob ubytování.
Při určení těchto podmínek má přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance.
Důraz kladený na jejich písemné určení znamená, že
před nástupem na pracovní cestu
má být vyplněn příslušný formulář či tiskopis, standardně
cestovní příkaz
, a na něm vyplněny a podpisem schváleny tyto podmínky pracovní cesty. Je nutné doplnit, že výčet těchto podmínek je příkladný, nikoliv úplný (uvozením slovem „zejména“), v dalším tak záleží zejména na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, jaké další podmínky budou určeny.
PŘÍKLAD 1
Zaměstnanec vyslal svého zaměstnance na pracovní cestu na odborné školení. K dopravě použil své soukromé vozidlo. Po absolvování školení si zaměstnanec vyzvedl tiskopis cestovního příkazu a začal jej vyplňovat.
Tento postup je obecně chybný. Cestovní příkaz měl být částečně vyplněn ještě před zahájením pracovní cesty a měly na něm být vyplněny údaje ovlivňující poskytování a výši cestovních náhrad. V tomto konkrétním případě by mohl nastat problém s použitím soukromého vozidla zaměstnance, zaměstnavatel měl předem stanovit způsob dopravy, a tak případně umožnit použití soukromého vozidla.
Pokud ovšem zaměstnavatel žádný způsob dopravy prokazatelně neurčil, pak je na zaměstnanci, jaký způsob zvolí.
Je ale pravdou, že zákoník práce umožňuje v § 153 odst. 2 výjimku z povinného písemného stanovení podmínek. Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.
Poskytování cestovních náhrad u zaměstnavatelů, kteří neodměňují své zaměstnance platem, se řídí obecnými pravidly, která vymezuje § 156 až 172 zákoníku práce. Pro tento okruh zaměstnavatelů je výše cestovních náhrad stanovena jako minimální, což konkrétně znamená, že:
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Sazba základní náhrady je potom stanovena jako částka nejméně možná, zaměstnavatel tedy může stanovit částku libovolně vyšší.
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %, opět tedy může být procentní zvýšení této sazby libovolně vyšší.
V případě stravného jsou částky pro jednotlivé časové intervaly stanoveny jako nejnižší možné, tj. nižší stravné nelze poskytnout, maximální výše omezena není.
Naopak krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda a večera, je stanoveno jako maximální, zaměstnavatel tedy může stravné krátit o nižší procentní částku nebo také vůbec stravné krátit nemusí.
V případě zahraničního stravného musí toto stravné činit nejméně 75 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát podle vyhlášky Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“), je tedy stanovena minimální hranice tohoto stravného.
V případě zahraničního stravného a jeho krácení z důvodu poskytnutí bezplatného jídla je sazba krácení stanovena jako maximální, stravné tedy může být kráceno méně nebo vůbec, jako je tomu v případě tuzemského stravného.
V případě poskytování cestovních náhrad u druhé skupiny zaměstnavatelů, tedy těch, kteří odměňují platem, platí také obecná pravidla platná pro všechny zaměstnavatele, ovšem dále potom s odchylkami uvedenými v § 173 až § 181 zákoníku práce. Tato skutečnost výslovně vyplývá z úpravy § 174 zákoníku práce. Důvod pro toto odlišení spočívá ve způsobu financování činnosti těchto organizací a z toho plynoucích omezených prostředků, které mají tyto organizace na poskytování cestovních náhrad k dispozici, a současně v zájmu omezit vyplácené prostředky z veřejných rozpočtů. Z toho důvodu jsou pro tyto subjekty stanoveny cestovní náhrady buď pevnou sazbou, nebo sazbou v rozpětí. Současně je stanoveno, že tito zaměstnavatelé jiné nebo vyšší náhrady zaměstnancům poskytovat nesmí (§ 173 zákoníku práce).
Stanovené odchylky se potom týkají:
náhrady jízdních výdajů,
poskytování tuzemského stravného,
náhrady při přijetí a přeložení,
náhrady spojené se stěhováním,
v případě zahraničních pracovních cest potom poskytování zahraničního stravného, kapesného a náhrad při výkonu práce v zahraničí.
Konkrétně se jedná o tyto skutečnosti:
V případě použití silničního motorového vozidla zaměstnance nemá zaměstnavatel možnost odchýlit se od sazby základní náhrady stanovené v § 157 odst. 4 a odst. 5 zákoníku práce a následně příslušnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV ČR“) pro aktuální období, tato sazba je pro zaměstnavatele závazná. Dále platí, že při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší právě o stanovených 15 %, jiné zvýšení nepřipadá v úvahu.
Při poskytování stravného neplatí stanovení minimálních hranic stravného, ale je stanoveno rozpětí, ve kterém musí být stravné poskytnuto. V tomto rozpětí musí zaměstnavatel stanovit výši stravného před vysláním na pracovní cestu, nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí. Rozpětí je pro jednotlivé časové intervaly opět stanoveno příslušnou vyhláškou MPSV ČR.
Krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo je povinné a přesně ve stanovené procentní výši, od které se nelze odlišit, tj. krácení musí být vždy 70, 35 nebo 25 %, a to v závislosti na délce trvání pracovní cesty.
Pokud se zaměstnanci účastní zahraniční pracovní cesty, náleží jim zahraniční stravné stanovené vyhláškou MF ČR.
Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního stravného, je tomu tak proto, že u těchto vedoucích zaměstnanců se očekává stravování v restauračních zařízeních vyšších kvalitativních tříd.
Krácení zahraničního stravného za bezplatně poskytnuté jídlo je stanoveno jako fixní, pevné krácení, výše procentního snížení nelze nijak upravovat či měnit.
Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného. Toto kapesné by mělo sloužit k úhradě osobních nutných vedlejších nákladů, zaměstnavatel by tedy měl u každé pracovní cesty zvažovat, jaké nutné vedlejší výdaje zaměstnanci mohou vzniknout. V této souvislosti se uvádí např. spropitné, drobné dárky atd.
Obecně lze tedy konstatovat, že v případě těchto zaměstnavatelů jsou vybrané cestovní náhrady limitovány ať už stanovením konkrétní sazby, či výše, od které se nelze odchýlit, nebo určeným rozpětím, ve kterém se náhrady musí pohybovat.
V této souvislosti bychom ještě doplnili úpravu daně z příjmů, tedy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů vyplývá, že za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou také náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce pro zaměstnance odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem daně u zaměstnanců nejsou pouze ty náhrady cestovních výdajů, které jsou poskytnuty podle pravidel pro zaměstnavatele odměňující zaměstnance platem, tedy s ohledem na uvedené limitující částky.
Aby zaměstnavatel, kterému to umožňuje úprava zákoníku práce, poskytl náhrady cestovních výdajů vyšší, než jsou tyto limity, je samozřejmě možné, ale tyto vyšší náhrady již představují zdanitelný příjem zaměstnance.
Jinak je tomu z pohledu daňové uznatelnosti příslušných nákladů na cestovní náhrady. Jak vyplývá z § 24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů, za daňové výdaje se považují náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zákoníkem práce. A jelikož zákoník práce obecně výši náhrad cestovních výdajů neomezuje, jsou jakékoliv náhrady cestovních výdajů vyplacené v souladu s úpravou zákoníku práce daňovým výdajem.
Abychom to tedy upřesnili, v případě zaměstnavatelů odměňujících mzdou budou jakékoliv cestovní náhrady vyplacené podle zákoníku práce daňovým výdajem, a to bez ohledu na jejich výši.
V případě zaměstnavatelů odměňujících platem by k žádnému vyplácení nadlimitních cestovních náhrad docházet nemělo, vyplacené cestovní náhrady tak budou daňově uznatelné. Pokud by teoreticky k vyplacení nadlimitních cestovních náhrad u těchto zaměstnavatelů došlo, domnívám se, že daňově uznatelné by byly náhrady pouze do výše stanovených limitů („do výše stanovené zákoníkem práce“). Jak již ale bylo uvedeno, takováto situace by nastat neměla.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA