Místní šetření jako zastřený kontrolní postup?

Vydáno: 21 minut čtení

Uplynuly již čtyři roky od vydání článku, kde jsem se zabýval vztahem mezi výzvou k podání dodatečného daňového tvrzení a zahájením daňové kontroly. Tehdy jsem poukázal na nejednoznačnosti, které v dané otázce přinášela judikatura. Byť by si článek, s ohledem na plynutí času, zasloužil pokračování, budu se věnovat oblasti jiné, avšak velmi podobné. Tím je vztah místního šetření a daňové kontroly, resp. kontrolních postupů obecně. Domnívám se, že i tento vztah je poznamenám překotným judikaturním vývojem. Problematickým spatřuji jak definování rozlišovací linie mezi místním šetřením a daňovou kontrolou, tak posouzení následků v případě překročení této linie.

Místní šetření jako zastřený kontrolní postup?
Mgr.
Tomáš
Rozehnal,
Ph.D.,
Odvolací Finanční ředitelství
 
Místní šetření a kontrolní postupy
V krátkosti shrnu podstatu vztahu institutů místního šetření a daňové kontroly, na kterou se z kontrolních postupů zaměřím prioritně. Místní šetření dle § 80 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), je tzv. vyhledávacím postupem správy daně. To znamená, že místní šetření může být prováděno v rámci probíhajícího řízení, ale také mimo něj. Příkladem může být provedení místního šetření v průběhu daňové kontroly, resp. vyměřovacího (doměřovacího) řízení, nebo také před jejich zahájením. Daňový řád uvádí, že v rámci místního šetření správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní. Vedle toho jsou správci daně svěřena oprávnění k vyžadování vstupu či přístupu, kdy zásadním je přístup k účetním záznamům či jiným informacím. V praxi je pak místní šetření využíváno zejména v průběhu kontrolních postupů, kterými jsou postup k odstranění pochybností a daňová kontrola. Místním šetřením správce daně například ověřuje fyzickou existenci a stav majetku, porovnává formální záznamy se skutečností apod. Důkazní prostředky takto získané se pak realizují v procesu dokazování formálně svázaném a ohraničeném kontrolními postupy. Právní úprava kontrolních postupů zajišťuje realizaci práva na spravedlivý proces, tj. zejména právo vyjádřit se k závěrům správce daně. Nemělo by tak být možné stanovit daň v rozpo