Zúčtování investičního transferu do výnosů a vazba na fond investic v podmínkách příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky

Vydáno: 17 minut čtení

Příspěvkové organizace rozpouští do výnosů investiční transfer zachycený na účtu 403 v alikvotní výši proti odpisům. Tato operace má také vliv na výši tvorby fondu investic, neboť podle stávajících pravidel by příspěvková organizace měla vytvářet zdroje na obnovu dlouhodobého majetku ve výši odpovídající odpisům sníženým o rozpuštěný investiční transfer (tedy na úrovni vlastních zdrojů vložených do obnovy dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací či jejím zřizovatelem). Pokud chceme zachovat tento princip, narážíme v určitých momentech na limity vyplývající z postupů účtování definovaných ze strany Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“). Právě na tyto případy bych se chtěl zaměřit a poukázat na skutečnost, že v některých případech by bylo vhodné se od metodiky MF odchýlit, pokud budeme chtít respektovat logiku stanovení tvorby zdrojů na prostou obnovu dlouhodobého majetku na úrovni vlastních vložených prostředků.

Zúčtování investičního transferu do výnosů a vazba na fond investic v podmínkách příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Vysvětlení základního principu vazby rozpouštění investičního transferu a tvorby fondu investic
Způsob tvorby fondu investic u dlouhodobého majetku, který je plně nebo částečně financován z investičního transferu, se po několika letech diskusí a sporů ustálil tak, že by tvorba fondu investic měla odpovídat hodnotě nákladů vyplývajících z postupného rozpouštění pořizovací ceny (tedy zejména odpisů, případně ale také i opravných položek) snížených o investiční transfer rozpuštěný do výnosů. V této logice odpovídá výše tvorby fondu investic částce, kterou příspěvková organizace (případně její zřizovatel) do pořizování dlouhodobého majetku vložila. Tím se správně provazuje zobrazení ve Výkazu zisku a ztráty a Rozvaze.
Příklad 1
Filozofie tvorby fondu investic u majetku pořízeného z transferu
Škola pořídila hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací hodnotě 500 000 Kč. Na pořízení tohoto majetku získala investiční transfer ve výši 300 000 Kč. Předpokládejme, že doba odepisování je nastavena na 5 let (odepisujeme od ledna 2022). Postup účtování bude následující:
Rok
Odpis – zaúčtování
MD 551/D 082
transfer. podíl
Zúčtování transferu
do výnosů MD 403/D 672
Tvorba fondu investic MD 401/D 416
2022
100 000
0,6
60 000
40 000
2023
100 000
0,6
60 000
40 000
2024
100 0

Související dokumenty