Zdeněk Nejezchleb

 • Článek
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo dne 22. 3. 2023 informaci, která řeší problematiku uplatňování DPH u pronájmu hrobového místa a souvisejících služeb. Připomínám, že podle původní informace Ministerstva financí (dále jen „MFČR“) vydané v roce 2005 bylo provozování veřejného pohřebiště obcí podřazeno pod výkon veřejné správy, což znamenalo, že u služeb týkajících se přímo provozování veřejného pohřebiště obce vystupovaly jako osoby nepovinné k dani. Tento přístup byl přehodnocen výše zmíněnou informací GFŘ a s účinností od 1. 4. 2023 by provozování veřejných pohřebišť mělo být zařazeno mezi ekonomické činnosti obce. V tomto článku bych chtěl vysvětlit některé dopady této změny na činnost obcí.
Vydáno: 24. 05. 2023
 • Článek
Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty , která mimo jiné navyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2. mil. Kč. Díky této změně může řada subjektů zažádat o zrušení registrace k DPH. V České republice je nyní zhruba 550 000 plátců DPH a Ministerstvo financí předpokládá, že by s ohledem na navýšení limitu obratu mohlo zrušit svou registraci k této dani zhruba 80 000 subjektů. V tomto článku bych chtěl poskytnout praktický návod na zrušení registrace se zaměřením na činnost územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).
Vydáno: 29. 12. 2022
 • Článek
Dne 1. 4. 2022 byly zveřejněny závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“), v jehož rámci byla řešena problematika DPH u služeb fakturovaných obcemi autorizovaným obalovým společnostem (EKO-KOM a. s.) a provozovatelům kolektivních systémů (například ELEKTROWIN a. s.). Tyto činnosti byly dříve i ze strany Ministerstva financí klasifikovány jako součást výkonu veřejné správy a nepodléhaly tudíž u obcí DPH. V rámci KOOV bylo konstatováno, že podřazení těchto služeb pod výkon veřejné správy není možné a dané služby mají být zdaňovány, a to již od okamžiku zveřejnění závěrů KOOV (tedy zdanění se týkalo i fakturace za první čtvrtletí roku 2022). Zdanění této služby na druhou stranu výrazně zvýšilo možnost odpočtu DPH u souvisejících vstupů na straně obcí. Cílem tohoto článku je poskytnout obcím praktické vodítko v oblasti odpočtů DPH v odpadovém hospodářství, případně i poukázat na některé nedořešené problémy.
Vydáno: 29. 11. 2022
 • Článek
Příspěvkové organizace rozpouští do výnosů investiční transfer zachycený na účtu 403 v alikvotní výši proti odpisům. Tato operace má také vliv na výši tvorby fondu investic, neboť podle stávajících pravidel by příspěvková organizace měla vytvářet zdroje na obnovu dlouhodobého majetku ve výši odpovídající odpisům sníženým o rozpuštěný investiční transfer (tedy na úrovni vlastních zdrojů vložených do obnovy dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací či jejím zřizovatelem). Pokud chceme zachovat tento princip, narážíme v určitých momentech na limity vyplývající z postupů účtování definovaných ze strany Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“). Právě na tyto případy bych se chtěl zaměřit a poukázat na skutečnost, že v některých případech by bylo vhodné se od metodiky MF odchýlit, pokud budeme chtít respektovat logiku stanovení tvorby zdrojů na prostou obnovu dlouhodobého majetku na úrovni vlastních vložených prostředků.
Vydáno: 11. 08. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu UNES č. 3/2022 na s. 9. Opět se zaměříme na problémy se správným stanovením data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku. Níže si probereme komplikovanější situace.
Vydáno: 28. 04. 2022
 • Článek
Řadě obcí činí velké problémy správné stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku. Tato problematika nabyla na významu po 1. 1. 2016, kdy se významně rozšířil rozsah nemovitostí, z jejichž převodu je nezbytné odvést daň z přidané hodnoty. Od roku 2020 také došlo k rozšíření případů tzv. přenechání zboží, což znamená další komplikaci pro práci účetních. Správná klasifikace dané operace a také určení data uskutečnění zdanitelného plnění jsou důležité pro stanovení okamžiku odvodu daně. Pro účetní obcí není ani jednoduché vyrovnat se s tím, že se v těchto případech rozchází okamžik uskutečnění zdanitelného plnění a okamžik uskutečnění účetního případu. V tomto příspěvku se budu snažit ukázat na konkrétních příkladech, jak se s touto problematikou vyrovnat.
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
V případě uplatňování částečných odpočtů DPH je s pořizováním dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností spojen zvláštní postup, který výrazně mění strukturu údajů v přiznání k DPH a také výši daňové povinnosti v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Tento zvláštní režim byl doposud používán v poměrně malém rozsahu. Pokud budeme aplikovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 232/2020 , dojde k významnému rozšíření situací, kdy měl být použit tento zvláštní režim. Judikát má velké potenciální dopady na plátce DPH napříč celým neziskovým sektorem.
Vydáno: 26. 11. 2021
 • Článek
Problematika DPH řešená v rámci jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství dopadající na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací – dokončení Ostatní...
Vydáno: 30. 03. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku pokračujeme v seriálu článků věnovaných problematice DPH projednávané v rámci Koordinačních výborů, která má dopad na činnost územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace. V zářijovém čísle časopisu UNES na s. 14 jsme se zaměřili zejména na „předmět DPH“, nyní se podíváme na příspěvky věnované plněním osvobozeným od DPH.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Otevíráme nový seriál článků věnovaný problematice DPH, která je předmětem jednání Koordinačních výborů (dále jen „KOOV“). Pozornost zaměříme na příspěvky, které mají dopad na aktuální problematiku DPH u územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Upozorňuji, že části některých KOOV, se kterými budeme pracovat, již nejsou díky změně legislativy aktuální. Na tuto skutečnost se budu snažit u jednotlivých příspěvků upozorňovat, abyste případně určité části neaplikovali chybně (v rozporu se současnou legislativou), pokud byste studovali celé znění příslušného příspěvku. V první části se budeme věnovat problematice vymezení plnění, která jsou předmětem DPH, dotkneme se i otázky místa plnění a okamžiku pro přiznání k DPH.
Vydáno: 30. 09. 2020
 • Článek
Zákonem číslo 80/2019 Sb. došlo mimo jiné k novelizaci ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), která se týká problematiky takzvaného „přenechání zboží k užití“. Tato změna měla odloženou účinnost na 1. 1. 2020. Byť se do příslušného ustanovení doplnila pouhá tři slova, jedná se pro územní samosprávné celky (dále jen „USC“) o záležitost s významnými dopady na aplikaci DPH v případě některých obchodů s nemovitostmi. V tomto příspěvku bych chtěl popsat možné dopady této změny a také navrhnout související možné účtování.
Vydáno: 03. 08. 2020
 • Článek
Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), došlo s účinností od 1. 4. 2019 k úpravě pro určování základu daně při obchodech směnného typu v rámci § 36 odst. 6 písm. c) ZDPH . Výklad tohoto ustanovení byl dále řešen v rámci dodatečných dotazů Svazu měst a obcí směřovaných na Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), na jejichž přípravě jsem se podílel. V rámci tohoto příspěvku budou použity také závěry z odpovědí GFŘ, které jsme získali v průběhu března roku 2020. V rámci našeho rozboru se zaměříme zejména na oblast směn nemovitostí. Protože se jedná nejen o problém daňový, ale i účetní, budeme se zároveň zabývat otázkou souvisejícího zaúčtování.
Vydáno: 29. 06. 2020
 • Článek
Tímto příspěvkem bych chtěl poskytnout návod na řešení dopadů přechodu některých plnění ze sazby DPH ve výši 15 % do sazby 10 %. Zaměříme se na případy, které se úzce dotýkají činnosti územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).
Vydáno: 09. 04. 2020
 • Článek
Tímto příspěvkem bychom chtěli zakončit náš miniseriál k problematice judikatury k dani z přidané hodnoty. Budeme se věnovat judikatuře z většího okruhu témat, která se nám nepodařilo zařadit do předchozích částí.
Vydáno: 26. 12. 2019
 • Článek
V minulém čísle časopisu UNES č. 7–8/2019 na s. 8 jsme se začali zabývat judikaturou týkající se odpočtu DPH. Jelikož se jedná o rozsáhlejší téma, budeme v něm nyní pokračovat.
Vydáno: 30. 09. 2019
 • Článek
V časopisu UNES č. 5 na s. 3 a 6/2019 na s. 21 jsme se zabývali judikaturou ESD k DPH v oblasti týkající se předmětu daně při činnosti USC (případně dalších neziskových subjektů). Nyní můžeme pokročit k problematice vymezení plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně.
Vydáno: 27. 07. 2019
 • Článek
V minulém čísle časopisu UNES č. 5/2019 na s. 3 jsme zahájili malý seriál týkající se judikatury ESD k DPH. Zabývali jsme se problematikou předmětu daně (dodání zboží za úplatu) a vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost klíčového charakteru, pokračovali bychom v tématu i v tomto čísle časopisu.
Vydáno: 03. 07. 2019
 • Článek
V několika následujících číslech časopisu najdete seriál týkající se judikatury ESD k DPH. V některých případech budeme tuto judikaturu konfrontovat s naší legislativou, metodickými informacemi finanční správy či rozhodnutím soudů. Na příkladech se budeme snažit o vysvětlení dopadu na činnost USC, případně dalších neziskových subjektů. Připomínáme, že judikatura ESD je spolu se směrnicí EU k DPH základním zdrojem výkladu principů DPH, respektive jednotlivých používaných pojmů. V tomto prvním příspěvku bychom se věnovali vymezení případů, které jsou z pohledu DPH plněním.
Vydáno: 29. 05. 2019
 • Článek
Dodání nemovitostí (zejména pozemků) z pohledu DPH patří v současnosti k často řešeným oblastem s významným finančním dopadem. Finanční úřady se podle mých zkušeností zpravidla domáhají zatížení převodu pozemku 21 % DPH i v případech, kdy můžeme mít vážné pochybnosti, zda daný převod vůbec naplňuje podstatu ekonomické činnosti. Podle mých poznatků tento problém vzniká zejména u obcí. V případě fyzických osob je pro finanční úřady přijatelnější myšlenka, že u plátce existuje skupina majetku, při jehož prodeji nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Vydáno: 04. 04. 2019
 • Článek
V rámci popisu problematiky transferů ÚSC a jimi zřízených PO se nyní zaměříme na speciální případy provozních dotací PO. Tímto příspěvkem zároveň uzavíráme problematiku transferů u ÚSC a PO.
Vydáno: 08. 10. 2018