Být v paušálním režimu neznamená mít vždy za zdaňovací období daň rovnu paušální dani

Vydáno: 21 minut čtení

V příspěvku si ukážeme situace, ve kterých podnikatel, jenž je v paušálním režimu a platí měsíční paušální zálohy na daň, nemá po skončení zdaňovacího období svou daň rovnu paušální dani. V tomto případě sice poplatník zůstává v paušálním režimu, ale po skončení zdaňovacího období musí podat daňové přiznání a vyčíslit a odvést daň vypočtenou v daňovém přiznání, a to včetně podání Přehledu sociálního a zdravotního pojištění a odvedení příslušného pojistného.

Být v paušálním režimu neznamená mít vždy za zdaňovací období daň rovnu paušální dani
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vstup poplatníka do paušálního režimu
Z ustanovení § 2a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vyplývá možnost poplatníka vstoupit do paušálního režimu ve dvou časových situacích:
1) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období dle § 2a odst. 1 ZDP
Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období
poplatník daně z příjmů fyzických osob, který:
a)
k 1. 1.
rozhodného zdaňovacího období:
je osobou samostatně výdělečně činnou
a zároveň se na něho musí vztahovat právní předpisy ČR upravující důchodové pojištění,
je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění
, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
není plátcem daně z přidané hodnoty
a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti
a
není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
;
b)
ve zdaňovacím období
bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období
neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč
, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
c)
k prvnímu dni rozhodného zdaňovací