Zvláštnosti zdaňování veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 7 minut čtení

Do skupiny veřejně prospěšných poplatníků patří široká škála různých organizací, které v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Jejich výčet není taxativně vymezen, podstatné je naplnění výše uvedených znaků.

Zvláštnosti zdaňování veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Karel
Raiser
Veřejně prospěšným poplatníkem není:
obchodní
korporace
,
Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
zdravotní pojišťovna,
společenství vlastníků jednotek, a