Účetnictví a financování politických stran a politických hnutí

Vydáno: 32 minut čtení

Článek ve svém úvodu nejprve definuje politické strany a politická hnutí (dále také „strany a hnutí“) v kontextu zákona č. 424/1991 Sb. , o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb. “) a v další části pak přibližuje hlavní zdroje financování těchto účetních jednotek včetně jejich účetního zachycení a zdanění.

Účetnictví a financování politických stran a politických hnutí
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Následující tabulka shrnuje charakteristické znaky politických stran a politických hnutí.
Tabulka 1: Základní znaky politických stran a politických hnutí
Vznik
Dnem zápisu strany a hnutí do rejstříku stran a hnutí (https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/) vedeného Ministerstvem vnitra na základě registrace; návrh na registraci podává přípravný výbor, jehož přílohou jsou stanovy a petice podepsaná min. 1 000 občanů; součástí rejstříku je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení o změně stanov a usnesení o zrušení strany aj.
Zrušení
Rozhodnutím nejvyššího orgánu o dobrovolném rozpuštění, sloučení s jinou stranou nebo hnutím, přeměně na spolek nebo rozhodnutím soudu. Při dobrovolném rozpuštění příslušný orgán jmenuje likvidátora a ten oznámí do 5 dnů zrušení strany a hnutí Ministerstvu vnitra.
Zánik
Dnem výmazu z rejstříku stran a hnutí. Návrh na výmaz podává Ministerstvu vnitra příslušný orgán do 10 dnů od zrušení strany a hnutí, dochází-li ke zrušení bez likvidace, nebo likvidátor do 10 dnů po skončení likvidace.
Ručení za závazky
Strany a hnutí ručí za dluhy celým svým majetkem. Členové strany a hnutí za závazky neodpovídají ani neručí.
Podnikání
Není dovoleno vlastním jménem podnikat.
Členství v jiných právnických osobách
Strany a hnutí mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu, zabývají-li se tyto subjekty činnostmi uvedenými v § 17 odst. 3 písm. a) až písm. d) zákona č. 424/1991 Sb.
Politický institut
Strany a hnutí mohou založit nebo být členem jednoho politického institutu, kterým zákon č. 424/1991 Sb. rozumí právnickou osobu, jejíž hlavním předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblastech uvedených v § 17 odst. 4 písm. a) až písm. e).
Politický institut má povinnost zveřejňovat výsledky své činnosti, a naopak nesmí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani působit jako vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Příjmy
a.příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů,
b.příspěvky ze státního rozpočtu ČR na činnost (dále také „příspěvek na činnost“),
c.členské příspěvky,
d.dary, dědictví a bezúplatná plnění,
e.příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku,
f.úroky z vkladů,
g.příjmy z podnikání jiných osob, na jejichž podnikání se strana a hnutí podílejí,
h.příjmy z tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
i.zápůjčky a úvěry poskytnuté bankami a dalšími institucemi na území ČR,
j.příspěvek na činnost politického institutu.
Příspěvek na činnost politického institutu nelze použít na financování volební kampaně strany nebo hnut&ia