Při zrušení registrace plátce DPH se nově dodaňují i dluhy

Vydáno: 33 minut čtení

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je všeobecnou daní ze spotřeby postihující téměř všechen prodej zboží a služeb. Aby správci daně nemuseli stát s pokladničkou u každého obchodu, byli „poctěni“ povinnou spoluprací při správě DPH podnikatelé v nelichotivé roli výběrčích daní. Jejich označení „plátci DPH“ je matoucí, protože ekonomicky nenesou břemeno této daně, ale „pouze“ ji vybírají od svých zákazníků a přeposílají finančnímu úřadu. Zvýšenou administrativu a odpovědnost jim zčásti kompenzuje výsadní a jediná výhoda - odpočet („vrácení“) DPH z jejich nákupů. Ovšem plátcem DPH se podnikatel nerodí, ale stává na základě ekonomické činnosti nebo vlastní žádosti a stejně tak může přestat být plátcem a nadále si vesele a svobodněji podnikat. Komplikací je však spravedlivé vypořádání s minulostí plátce, kdy vstupy nabyl bez DPH a nyní již výstupy nezatěžuje daní…

 

Při zrušení registrace plátce DPH se nově dodaňují i dluhy
Ing.
Martin
Děrgel
 
Proč a jak zrušit registraci plátce
Plátcem DPH mohou být pouze osoby povinné k dani, což jsou dle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) fyzické nebo právnické osoby (za které se považují i svěřenské či podílové fondy, podfondy investičního fondu a organizační složky státu) samostatně uskutečňující ekonomickou činnost, případně tzv. skupina, přičemž vymezení „ekonomické činnosti“ v § 5 odst. 2 ZDPH je širší než podnikání, především o dlouhodobý nájem majetku za účelem získání pravidelného příjmu.
Je nasnadě, že když plátce přestane být osobou povinnou k dani, přijde o statut plátce DPH. Pokud by se k tomu neměl dobrovolně – zapomene anebo nechce podstoupit martyrium dodanění, o kterém bude řeč -
může, respektive musí zrušit registraci plátce DPH správce daně
. Přičemž důvodů zrušení registrace plátce tzv.
z moci úřední
je více, uvádí je § 106 ZDPH. V běžné praxi českých firem jsou
hlavními důvody, že plátce:
přestal uskutečňovat ekonomické činnosti
(pouhé omezení rozsahu ani krátké přerušení nevadí),
neuskutečnil bez oznámení důvodu (nemoc, hospitalizace, mateřství, cesta kolem světa…) správci daně za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti,
uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
(tyto vymezuje § 51-62 ZDPH, jde zejména o finanční a pojišťovací činnosti, nájem nemovité věci), nebo
závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně a jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících, po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 milion Kč (pokud by zde nebyla podmínka podlimitního obratu, plátcovství by se ze zákona zase automaticky obnovilo).
Případné obdržení takového rozhodnutí správce daně ještě nemusí znamenat definitivní konec chtěného plátcovství DPH,
je totiž možné se proti němu odvolat – což má odkladný účinek
- a situaci vyjasnit.
Příklad 1
Zrušení registrace k DPH z moci úřední
Pan Novák je vedle zaměstnání také živnostníkem zabývajícím se drobnou stavební činností - opravami rodinných domů a bytů. Protože jeho podnikatelské snažení podléhá snížené sazbě daně 15 %, zatímco vstupy pořizuje se základní sazbou 21 % - a cenu práce má mírnou, rozhodl se k dobrovolné registraci plátce DPH.
Kvůli zdravotním potížím už přes rok neměl žádnou zakázku (příjem), nicméně s ohledem na výhodné ceny stavebních materiálů i nadále, tzv. na sklad nakupoval příležitostně zásoby materiálu, u nichž si nárokoval odpočet daně na vstupu. A tak se stalo, že správce daně zrušil jeho registraci plátce DPH. O tomto správním rozhodnutí jej vyrozuměl odkazem na výše uvedenou zákonnou možnost zrušení registrace z moci úřední.
Pan Novák okamžitě zašel na finanční úřad, kde vysvětlil svou situaci i záměr od září 2022 pozvolna obnovit podnikání, protože nejhorších zdravotních potíží se zbavil a také zakázek má už plný diář. Ochotná úřednice pro učinění zadost právní stránce věci mu pomohla sepsat odvolání proti rozhodnutí o zrušení registrace, což v menších úřadech není žádné sci-fi. Tomuto odvolání finanční úřad vyhověl, o čemž opět plátce vyrozuměl.
Ovšem v praxi je daleko častější
dobrovolné zrušení registrace plátce DPH na vlastní žádost
. Možná čtenáře napadne, proč by to rozumný podnikatel dělal a vzdal se možnosti odpočtů DPH na vstupu? Dobrých důvodů je celá řada, zde pár příkladů: český řemeslník začal podnikat hlavně v cizině, takže jeho obrat pro účely DPH, kam se započítávají pouze tuzemská plnění, klesne pod limit 1 milion Kč za rok; účetní si chtěla usnadnit vlastní daňové „papírování“ přechodem na tzv. paušální daň z příjmů, kde je mj. podmínkou, že nejde o plátce; místní všeuměl
alias
hodinový manžel pracuje hlavně pro občany (neplátce) a cena jeho práce o řád převyšuje spotřební materiál; obdobně tomu bylo také u malé stavební firmy.