Varianty zdanění autorských honorářů

Vydáno: 20 minut čtení

V příspěvku se budeme zabývat vymezením autorských honorářů dle autorského zákona a zdaněním daní z příjmů jednak autorských honorářů autora získaných v rámci pracovněprávního vztahu a jednak autorských honorářů zdaňovaných jako příjmy ze samostatné činnosti. Ukážeme si rovněž zdanění příjmů získaných ze zděděných autorských práv.

 

Varianty zdanění autorských honorářů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení autorského práva
Autorským právem se zabývá zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
Předmětem autorského práva
je dle § 2 odst. 1 autorského zákona dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dle znění § 2 odst. 2 autorského zákona se za dílo považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.
Autorem je podle § 5 odst. 1 autorského zákona fyzická osoba
, která dílo vytvořila.
 
Vymezení zaměstnaneckého díla
V § 58 autorského zákona nalezneme vymezení tzv. zaměstnaneckého díla. V § 58 odst. 1 autorského zákona se stanoví, že není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu. Takové dílo je
zaměstnaneckým dílem
. Práva a povinnosti vztahující se k zaměstnaneckému dílu zůstávají skončením právního vztahu nedotčena. V případě agenturního zaměstnání se pro účely posuzování zaměstnaneckého díla dle § 58 autorského zákona považuje za zaměstnavatele zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, není-li mezi agenturou práce a takovým zaměstnavate