Svědci - judikatura správních soudů

Vydáno: 52 minut čtení

Úloha svědeckých výpovědí v posledních letech stále roste. Často se můžeme setkat s tvrzeními finančních úřadů i soudů, že skutečnost, že daňový subjekt má předložené doklady formálně v pořádku, ještě neznamená, že se deklarované plnění opravdu uskutečnilo. Na řadu pak přicházejí svědecké výpovědi a vzrůstají i spory ohledně práv a povinností v této oblasti, a proto jim věnujeme dnešní výběr z judikatury správních soudů.

Svědci – judikatura správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
K dřívější judikatuře
V našem časopise jsme se této problematice již věnovali v č. 7-8/2018 a v č. 3/2020. S více jak dvouletým odstupem se tedy k tomuto tématu vracíme a na úvod tradičně shrneme východiska z předcházejících článků. Z nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, čj. I. ÚS 425/01, zveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu 33/2004 pod č. 68/2004, jsme se dočetli o šíři
práv daňového subjektu být přítomen výslechu svědka. Dle názoru Ústavního soudu toto právo daňovému subjektu náleží nejen při kontrole, ale v celém řízení, tedy např. i v řízení odvolacím
.
Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci dne 7. 3. 2017 pod čj. 59 Af 21/2016-31 řešil otázku opakovaného výslechu svědka, kdy první výslech byl nezákonný pro nepřizvání daňového subjektu. Ve druhém, kde již daňový subjekt přítomný byl, si
správce daně zjednodušil úlohu tím, že z prvního, nezákonného výslechu okopíroval všechny své otázky a odpovědi svědka, další mu již nekladl a jen umožnil jejich položení daňovému subjektu.
Takovýto postup označil soud za nezákonný, výslech měl být zopakován v celé šíři.
Nejvyšší správní soud dne 23. 10. 2014 pod čj. NSS 7 Afs 79/2014-69 a v návaznosti na to Ústavní soud dne 8. 4. 2015 pod čj. IV. ÚS 161/15 řešily otázku mezinárodních obchodů a šíři práv tuzemského daňového subjektu při zjišťování informací ze zahraničí. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že
pokud tuzemský finanční úřad po zahraničním správci daně požaduje pouze poskytnutí informací, a nikoli výslech svědka, nemá tuzemský daňový subjekt právo se takovýchto činností zahraničního správce daně zúčastnit.
Ústavní stížnost proti tomuto rozsudku byla Ústavním soudem odmítnuta.
I další rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2015, čj. 4 Afs 178/2015-47, řeší otázky vztahů se zahraničím, tentokrát v situaci, kdy je v zahraničí požadován přímo výslech svědka. Zde
je pak rozhodující nikoli český daňový řád, ale jeho obdoba v dané zemi. Pokud daňovému subjektu právo na účasti při výslechu svědka v dané zemi nezaručuje, není nutné český subjekt k výslechu svědka přizvat. Takto získané informace však mají nižší důkazní hodnotu a je možno je rozporovat.
Ústavní stížnost proti tomuto rozsudku byla Usnesením ÚS IV. ÚS 53/16 ze dne 26. 4. 2016 odmítnuta.
Nejvyšší správní soud dále připomněl, že na danou věc dopadá rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 10. 2013 ve věci C-276/12, Sabou. Soudní dvůr Evropské unie tehdy konstatoval, že unijní právo, zejména směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. 12. 1977, o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, ve znění směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. 11. 2006 musí být vykládáno tak, že
daňovému subjektu členského státu nepřiznává ani právo být informován o žádosti tohoto státu o pomoc adresované jinému členskému státu
mimo jiné k ověření údajů poskytnutých tímto daňovým subjektem v rámci jeho přiznání k dani z příjmů,
ani právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu, ani právo účastnit se výslechů svědků prováděných posledně uvedeným státem
. Zmíněná směrnice neupravuje otázku, za jakých podmínek může daňový subjekt napadnout správnost informace poskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace. Na toto rozhodnutí navázal ve své judikatuře Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 1. 2014, čj. 1 Afs 73/2011-167, č. 3016/2014 Sb. NSS. V podstatě zopakoval výše uvedený názor SDEU a doplnil, že
český správce daně by měl svého zahraničního partnera požádat o umožnění účasti českého daňového subjektu na výslechu svědka
, pokud je to v souladu se zahraničním právem, a jestliže se tak nestane, ovlivní to výpovědní hodnotu získaných informací.
Pokud dožádaný zahraniční orgán sdělí pouze výsledek šetření, k němuž na základě dožádání dospěl, aniž informuje o postupech, kterými k tomuto výsledku došel, a o zdroji určité informace, je důkazní hodnota takové informace dle českého práva omezená
, byť nikoli nulová. Svůj význam může mít jen v celkovém důkazním kontextu, a to ve spojení s jinými důkazy. Dále se v rozsudku NSS ze dne 14. 11. 2019, čj. 10 Afs 163/2018-64, dočteme, že
i pokud zahraniční „daňový řád“ účast daňového subjektu u výslechu svědka umožňuje, ale zahraniční finanční úřad (v tomto případě polský) jej k výslechu nepřizve, pak není možno český finanční úřad nutit ke zkoumání zahraničního daňového řádu ani vyhledávat důvody, proč daňový subjekt nebyl přizván.
Z nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2004, čj. II. ÚS 173/01, zveřejněného ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu 32/2004 pod č. 2/2004, plyne, že
je nepřípustné, aby finanční orgány do spisu nezařadily sporný důkaz
a neumožnily daňovému subjektu se k němu vyjádřit. Správce daně tedy není oprávněn provádět nějakou selekci důkazů a do spisu zařazovat jen ty, které podporují „jeho“ verzi. *Právo daňového subjektu být přítomen výslechu svědka nelze zakrýt pokusem o jinou „podobnou“ činnost správce daně, u které není právo přítomnosti daňového subjektu výslovně zákonem zmíněno. Z nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2002, čj. II. ÚS 232/02 (zveřejn