Problematika cenných papírů u fyzických osob

Vydáno: 18 minut čtení

V médiích je stále více řešena inflace a ochrana úspor před ní. Ve společnosti lze vnímat stále vyšší nárůst fyzických osob, které se své peněžní prostředky snaží různými způsoby ochránit, a investují do akcií či jiných cenných papírů. Následující text se bude zaměřovat na vybrané aspekty týkající se daně z příjmů fyzických osob u běžných občanů (nepodnikatelů) v souvislosti s příjmy z cenných papírů.

Problematika cenných papírů u fyzických osob
Ing.
Lukáš
Taragel
 
1. Osvobození od daně
Obecně příjmy plynoucí z cenných papírů jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.1) Dalším krokem je nezbytné určit, zda se jedná o příjmy podléhající dani, případně zda jsou osvobozené.
 
a) Limit 100 000 Kč za rok
V § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je zakotvena první možnost osvobození. V tomto případě jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pokud tuto částku překročí, zdaňují se veškeré příjmy z převodu cenných papírů s výjimkou příjmů osvobozených od daně.
V tomto případě nezáleží na tom, jak dlouho fyzická osoba cenné papíry držela. Současně je nutné zdůraznit, že limit 100 000 Kč se vztahuje na příjmy, nikoliv zisk.
PŘÍKLAD 1
Fyzická osoba nakoupila dne 1. 2. 2022 celkem 10 000 akcií firmy ABC za částku 120 000 Kč. Vlivem války na Ukrajině došlo k poklesu ceny akcií firmy ABC, a všechny akcie fyzická osoba v panice prodala dne 26. 2. 2022 za částku 105 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že limit 100 000 Kč byl překročen, nejedná se o osvobozený příjem. Fyzická osoba je povinna tento příjem uvést v daňovém přiznání i přesto, že v rámci této transakce realizuje ztrátu, a nebude odvádět žádnou daň.
 
b) Tříletý časový test
Druhou možností pro osvobození z prodeje cenných papírů je splnění podmínky uvedené v § 4 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů. Dle tohoto ustanovení je osvobozen příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru dobu 3 let.
Časový test 3 roky, respektive 36 měsíců, je nutné uvažovat pro každý nákup a prodej cenného papíru zvlášť. Větší pozor je nutné dávat v případě, kdy jsou cenné papíry nakupovány a prodávány postupně.
Pr