Nájem darované a zděděné nemovitosti

Vydáno: 14 minut čtení

V příspěvku se zaměříme na řešení daňového odpisování v případě nájmu nemovité věci, kterou fyzická osoba získala jednak darováním a jednak zděděním.

Nájem darované a zděděné nemovitosti
Ing.
Ivan
Macháček
 
Základy darování a dědického práva v občanském zákoníku
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „ObčZ“) se zabývá darováním v § 2055 až 2078.
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Nelze tedy darovat jen formou jednostranného prohlášení dárce, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu.
Dědickým právem se zabývají ustanovení § 1475 až 1720 ObčZ. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele
, přičemž dle § 1670 ObčZ nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.
Pořízením pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek.
Pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povi