Povinnosti identifikované osoby

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím článku je nejprve vymezeno, za jakých podmínek se stane osoba povinná k dani, případně právnická osoba nepovinná k dani identifikovanou osobou, a za jakých podmínek může požádat o zrušení registrace. Návazně jsou vymezeny základní povinnosti identifikovaných osob při přiznávání daně a přiznávaní plnění. V závěrečné části textu jsou shrnuty povinnosti identifikovaných osob v oblasti správy DPH.

Povinnosti identifikované osoby
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je identifikovaná osoba stejně jako plátce osobou registrovanou k dani. Podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o DPH se přitom osobou registrovanou k dani rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy. Identifikovaná osoba má povinnost přiznávat ve stanovených případech daň či uskutečnění plnění, nemá však obdobné postavení jako plátce daně z hlediska možnosti uplatnění nároku na odpočet daně.
 
Registrace identifikované osoby
Registraci osob povinných k dani, případně právnických osob nepovinných k dani jako identifikovaných osob, upravují § 6g až § 6l zákona o DPH. Pravidla pro povinnou registraci identifikovaných osob jsou vymezena v § 6g až § 6i zákona o DPH a z § 6j až § 6l zákona o DPH vyplývá možnost dobrovolné registrace identifikované osoby.
 
Povinná registrace identifikované osoby
Podle § 6g zákona o DPH se osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani stanou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně. Ustanovení § 6g zákona o DPH souvisí s § 2a odst. 2 zákona o DPH, z něhož vyplývá, za jakých podmínek není předmětem danění pořízení zboží z jiného členského státu. Podle tohoto odstavce není předmětem dan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty