Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

Vydáno: 25 minut čtení

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. ze dne 5. 4. 2022 byly v termínu 23.–24. 9. 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí. Komunální volby se konají jednou za čtyři roky a touto dobou je také vymezeno volební období zastupitelstev obcí, jak stanoví Ústava České republiky . S ukončením stávajícího a se zahájením nového volebního období zastupitelstev obcí jsou spojeny další kroky a úkony, které je potřeba realizovat, čemuž se věnuje následující příspěvek.

Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Zastupitelstvo obce je jediným orgánem obce, o kterém hovoří Ústava. Zastupitelstvo je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Počet nově volených zastupitelů v dalším volebním období tak stanoví aktuální zastupitelstvo. Při svém rozhodování přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Dále je vázáno pravidly stanovenými v § 68 odst. 1 zákona o obcích. Zákon obsahuje pojistku pro případ, že by zastupitelstvo nestanovilo žádný počet (nepřijalo usnesení). V takovém případě se volí počet členů zastupitelstva podle počtu členů v končícím volebním období.
Mandát
člena zastupitelstva obce
Pasivní volební právo, tedy právo být volen do zastupitelstva obce, upravuje § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“). Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k pobytu. Členem zastupitelstva obce se tak může stát osoba, která je voličem a splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 1 zákona o volbách.
„Pasivní volební právo je odvozeno od aktivního volebního práva, neboť z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volb&aacute