Specifika ostatních příjmů zdaňovaných dle § 10 ZDP

Vydáno: 26 minut čtení

Zdaněním tzv. ostatních příjmů se zabývá § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a těmito ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6-9 ZDP . Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob zdanitelné peněžní a nepeněžní příjmy, a přitom je nemůže zařadit ani mezi příjmy ze závislé činnosti, ani mezi příjmy ze samostatné činnosti, ani mezi příjmy z kapitálového majetku, resp. příjmy z nájmu, zdaňují se tyto příjmy jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP .

Specifika ostatních příjmů daňovaných dle § 10 ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
Nejčastější ostatní příjmy vymezené v § 10 odst. 1 ZDP
V § 10 odst. 1 je pod písmeny a) až o) uveden výčet příjmů, které zejména spadají mezi ostatní příjmy
. Blíže si uvedeme daňové řešení nejčastěji se vyskytujících příjmů:
písm. a)
příjmy z příležitostných činností
(jde o nahodilý příjem, tato činnost nesmí být vykonávána soustavně – např. příjem za sousedskou výpomoc při různých opravách a pracích, za výpomoc v sadu souseda apod.),
příjmy z příležitostného nájmu movitých věcí
[nespadá sem příležitostný nájem nemovitých věcí, který je zdaňován dle § 9 nebo dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP],
příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem
(dle § 10 odst. 4 lze uplatnit k těmto příjmům paušální výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů) a
příjmy z provozu výroben elektřiny
, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem;
písm. b)
příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci
, pokud nejsou tyto příjmy osvobozeny od daně dle § 4 ZDP [u úplatného převodu nemovitých věcí jde o § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b), u úplatného převodu cenných papírů jde o § 4 odst. 1 písm. w) a písm. x)]. Za věc (a to hmotnou a movitou) se pro účely daně z příjmů považuje dle § 21b odst. 1 ZDP i živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje;
písm. c)
příjmy z převodu účasti
na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu, pokud nejsou tyto příjmy osvobozeny od daně dle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP;
písm. d)
-
příjmy ze zděděných práv
z průmyslového a jiného duševního vlastnictví včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému;
písm. f)
podíl člena obchodní
korporace
s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku nebo
podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu
s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu;
písm. g)
-
vypořádací podíl
při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní
kapitál
nebo těmto plněním obdobná plnění;
písm. h)
-
výhry z hazardních her
– v případě výher z hazardních her jsou
jednotlivým druhem příjmů výhry z:
1.
loterie