DPH u zpětného leasingu

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím článku je nejprve vysvětleno základní vymezení finančního leasingu pro účely DPH, a to ve srovnání s operativním leasingem, a to z hlediska povinnosti přiznat daň, základu daně a jeho oprav, sazeb daně a odpočtu daně. Návazně jsou vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH při poskytnutí zpětného finančního leasingu.

DPH u zpětného leasingu
Ing.
Václav
Benda
Pro uplatňování DPH u leasingových operací je klíčové, za jakých smluvních podmínek byla leasingová smlouva uzavřena. V aktuálně platném znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se pojem „leasing“ či „finanční pronájem“ ani pojem „finanční leasing“ či „zpětný leasing“ nepoužívá. Novelou zákona o DPH, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2020 se vymezení finančního leasingu v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU, upřesnilo. Finanční leasing je pro účely DPH považován za specifické dodání zboží. Oproti tomu operativní leasing je pro účely DPH chápán jako nájem, tj. jako poskytnutí služby. Zpětným leasingem se obecně rozumí transakce, kdy leasingová společnost pořizuje aktivum, které je předmětem smlouvy o finančním leasingu, od budoucího nájemce do svého vlastnictví, a ve stejném okamžiku jej pronajímá zpět nájemci formou finančního leasingu. Problematika uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu byla předmětem jednání na KV KDP v březnu 2022 a návazně také v květnu 2022, kdy byla projednávána problematika uplatňování DPH při předčasném ukončení smlouvy o zpětném finančním leasingu.
 
Vymezení dlouhodobého majetku pro účely DPH
Formou finančního leasingu řada firem a podnikatelů pořizují zejména dlouhodobý majetek. Pro účely zákona o DPH je pojem dlouhodobý majetek vymezen v § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH, podle něhož se pro účely DPH rozumí dlouhodobým majetkem obecně obchodní majetek, který je hmotn&yacu