Nepřípustné odmítnutí svědecké výpovědi

Vydáno: 2 minuty čtení

Kasační soud tedy shrnuje, že bylo na správci daně (potažmo stěžovateli), zda důkaz svědeckou výpovědí pana Altintopa pořízený v jiném řízení zařadí mezi podklady rozhodnutí. Pokud tak ovšem učinil, nemohl již k návrhu žalobce na provedení (zopakování) svědecké výpovědi přímo v dotčeném řízení přistupovat jako k novému důkaznímu návrhu (tj. nevztahují se na něj kritéria vymezená ve shora citovaném rozsudku č. j. 6 Afs 117/2014 - 49 ). Správce daně (stěžovatel) proto mohl provedení výslechu svědka odmítnout pouze ve výjimečných případech (účelovost návrhu ve snaze mařit či prodlužovat řízení, faktická neproveditelnost důkazu). Tím, že správce daně zařadil důkaz mezi podklady rozhodnutí, dal najevo, že jej pro věc považuje za potenciálně relevantní (bez ohledu na to, nakolik se tento předpoklad s ohledem na konkrétní obsah důkazu potvrdil), a bylo jeho povinností vyhovět důkaznímu návrhu žalobce na provedení výslechu svědka pana Altintopa přímo v dotčeném řízení. Přitom není podstatné, zda se jednalo o důkaz pro věc zcela zásadní, nebo toliko podpůrný, jak tvrdí stěžovatel.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Nepřípustné odmítnutí svědecké výpovědi
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2022, sp, zn. 1 Afs 332/2021, www.nssoud.cz
Správce daně není povinen provést každou navrženou svědeckou výpověď. Nicméně je-li tato
relevantní
, pak mu nic jiného nezbývá. V tomto případě správce daně svědeckou výpověď jako
relevantní
označil. Z důvodu procesních ale bylo jeho povinností tuto zopakovat. V tu chvíli se začal správce daně vykrucovat a tvrdit, že zas až tak
relevantní
vlastně není. Proti takovéto účelové změně hodnocení svědecké výpovědi se ohradil Nejvyšší správní soud. Správce daně si tak nemůže důkazy hodnotit svévolně podle toho, zda se mu to momentálně procesně hodí, či nikoliv.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2022.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád

Judikáty

Daně - daň z přidané hodnoty