Praktické zkušenosti s prokazováním v daňovém řízení ve světle aktuální judikatury

Vydáno: 16 minut čtení

Primární otázka k danému tématu zní: „Jste připraveni?“ „Na vlastní kůži“ jsem se již setkal a pocítil společně se svými klienty, že přístup české daňové správy je v rámci daňových kontrol stále detailnější a tvrdší. Situace covidové pandemie a vydrancování statní kasy tomuto přístupu jen přispívá. Cílem následujícího článku je seznámit jeho čtenáře s praktickými zkušenostmi autora v rámci jednání se správci daně, a to ve světle aktuální či nedávné judikatury vztahující se na předmětné oblasti, které jsou v kompetencích správců daně.

 

Praktické zkušenosti s prokazováním v daňovém řízení ve světle aktuální judikatury
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Správci daně se v rámci svých kontrolních činností dle mých praktických zkušeností v poslední době zaměřují zejména na tyto oblasti:
1.
výdaje vynaložené na reklamu, propagaci či jiné marketingové aktivity,
2.
transakce se spojenými osobami, zejména pak výdaje na tzv. manažerské služby.
Kromě dříve standardní formy daňové kontroly lze za poslední roky pozorovat změnu v přístupu správce daně. Není totiž výjimkou volba i jiných forem komunikace, počínaje formu místního šetření a tzv. vyhledávací činností konče.
V souvislosti s transakcemi se spojenými osobami je tedy již spíše pravidlem pravidelný kontakt s poplatníkem, a to mimo jiné i díky informacím, které má česká daňová správa k dispozici ať už z titulu povinného vykazování v rámci přiznání k dani z příjmů, či výměny informací se zahraničními daňovými správami, případně informací zveřejněných samotným poplatníkem.
 
1.Prokazování výdajů na reklamní a propagační služby
Náklady za reklamní služby jsou dle mých praktických zkušeností nedílnou a mnohdy i významnou položkou účetních knih daňových subjektů.
Obecně přijímanou daňovou uznatelnost předmětných nákladů však není radno brát na lehkou váhu. V posledních letech nároky správců daně na jejich prokazatelnost vzrůstají.
Ustálen