Snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce

Vydáno: 19 minut čtení

V článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná pravidla podle zákona o DPH pro registraci osoby povinné k dani při překročení limitu obratu a pro zrušení registrace plátce v roce 2022 a upozorněno na změny očekávané s účinností od 1. 1. 2023. Návazně jsou vysvětlena s využitím příkladů pravidla pro snížení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace plátce na jeho žádost.

Snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce
Ing.
Václav
Benda
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla v listopadu 2022 schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR, by měl být s účinností od 1. 1. 2023 zvýšen dosavadní limit obratu pro povinnou registraci osoby povinné k dani jako plátce daně. V souvislosti s tím se zvýší také odpovídajícím způsobem výše obratu pro možnost zrušení registrace na žádost plátce daně. S těmito legislativními změnami se očekává častější podávání žádostí o zrušení registrace ze strany plátců, kteří po účinnosti této novely splní podmínky pro zrušení registrace. V souvislosti se zrušením registrace je přitom plátce povinen podle příslušných ustanovení zákona o DPH snížit odpočet daně, který uplatnil u majetku, jenž je součástí jeho obchodního majetku ke dni zrušení registrace.
 
Pravidla pro registraci plátce daně
Podle § 6 zákona o DPH se stává plátcem osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku při překročení limitu obratu, jenž je pro účely DPH definován v § 4a zákona o DPH. Obratem se podle tohoto ustanovení pro účely DPH rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za vymezená uskutečněná plnění. Do obratu se započítává úplata za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, kterými jsou zejména zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, a to ke dni jejich uskutečnění, ať již je přijatá před, či po uskutečnění plnění.
Do obratu se nezahrnují úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko a obecně ani úplaty za plnění osvobozená od daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty