Obec jako zaměstnavatel - dokončení

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2022 na s. 24. Opět se budeme věnovat postavení obce jako zaměstnavatele a pracovněprávním souvislostem v prostředí obce.

Obec jako zaměstnavatel – dokončení
Mgr.
Slávka
Kopačková
 
Pracovní doba
Pro právní úpravu pracovní doby zaměstnanců obce, a to jak úředníků, tak dalších zaměstnanců, se plně uplatní právní úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Speciální právní úprava zákonem o úřednících územních samosprávných celků či jiným speciálním zákonem neexistuje. Zaměstnanci obcí vykonávají práci ve stanovené týdenní pracovní době – tato může být v rozsahu 40 hodin týdně anebo individuálně stanovená, tzv. kratší pracovní doba. V případě zaměstnanců obcí nepřichází v úvahu zkrácení týdenní pracovní doby bez snížení platu.
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. I v případě zaměstnanců obcí může rozhodnout o zavedení pružné pracovní doby a stanovit základní a volitelný rozsah pracovní doby. O zavedení pružné pracovní doby v obcích, s ohledem na podstatu výkonu veřejné správy jako služby občanům, bývá často vedená diskuse. Její zavedení není zákonem zakázáno, klade však nepochybně větší nároky na zaměstnavatele, resp. na vedoucí zaměstnance, v souvislosti s organizací práce tak, aby byla zajiš