Automobil jako majetek

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice automobilu jako majetkové kategorii, a to jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daně z příjmů.

Automobil jako majetek
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Účetní zařazení majetku
Co se týká
účetní oblasti,
asi je zbytečné zdůrazňovat, že automobil bude pravděpodobně a v naprosté většině případů dlouhodobým hmotným majetkem, jedná se o hmotnou movitou věc se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a rozhodující tedy bude výše ocenění, které je u vybraných účetních jednotek stanoveno na 40 000 Kč, pouze v případě automobilů, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, se bude jednat o drobný dlouhodobý hmotný majetek.
To tedy znamená, že převážná většina automobilů bude představovat
dlouhodobý hmotný majetek
zaúčtovaný na účet 022.
Příklad 1
Účetní jednotka pořídí do svého majetku osobní automobil v pořizovací ceně 420 000 Kč.
V tomto případě je tedy všechno jasné, osobní automobil je dlouhodobým hmotným majetkem a bude zařazen a zaúčtován na účet 022 a bude účetně (a také daňově – viz dále) odepisován.
Příklad 2
Účetní jednotka pořídí do svého majetku ojetý osobní automobil v pořizovací ceně 30 000 Kč.
V tomto případě tak není splněna podmínka pro zařazení této movité věci do dlouhodobého hmotného majetku z důvodu nesplnění výše ocenění, jedná se tedy o drobný dlouhodobý hmotný majetek, který bude zaúčtován na účet 028. Účetní odpisy tak nebudou prováděny a celá pořizovací cena bude zaúčtována do nákladů na účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku.
 
Automobil z hlediska daně z příjmů
A nyní se zaměříme na
daň z příjmů,
tedy úpravu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Nejdříve se zaměříme na daňové odpisy. Automobil bude z pohledu daňových odpisů představovat
hmotný majetek,
za hmotný majetek se považují samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Z pohledu zařazení do hmotného majetku tak bude rozhodující zejména hodnotová hranice 80 000 Kč.
Příklad 3