Nová pravidla pro řízení kvality - ISQM 1, ISQM 2 a ISA 220 (revidované znění) - 1. část

Vydáno: 9 minut čtení

Mezinárodní organizace IAASB1) vydala dva nové standardy pro systém řízení kvality ISQM 1 a ISQM 2 a revidovala mezinárodní auditorský standard ISA 220 (řízení kvality auditu účetní závěrky), které nahradí s účinností od 15. 12. 2022 současně platné standardy ISQC 1 a ISA 220.

ISQM 1, ISQM 2 a ISA 220 (revidované znění) – 1. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor kvality, Rada pro veřejný dohled nad auditem
 
ISQM 1
Mezinárodní standard pro řízení kvality ISQM 12) (Řízení kvality u firem provádějících audity nebo prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky či zakázky na související služby) upravuje povinnost navrhnout, zavést a provozovat vhodný a adekvátní systém řízení kvality na úrovni firmy. Firmou se v souladu s tímto standardem rozumí jak auditorská společnost, tak statutární
auditor
, který je osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“).
 
Hlavní změny standardu ISQM 1 oproti stávajícímu standardu ISQC 1
proaktivnější a individuálnější přístup k řízení kvality, který se zaměřuje na naplnění stanovených kvalitativních cílů prostřednictvím identifikace rizik ohrožujících tyto cíle a reagováním na tato rizika,
větší požadavky na správu a řízení a vedení, včetně širších povinností vedení,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví