DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží

Vydáno: 25 minut čtení

Pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) při pořízení zboží z jiného členského státu platí pravidla, která vyplývají ze směrnice Rady 2006/112/ES , o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “), která se promítají do jednotlivých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Dovozem zboží se pro účely DPH obecně rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. Daň se přitom vybere až v zemi, kde je zboží propuštěno do příslušného podle celních předpisů do příslušného celního režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň při dovozu. V následujícím textu jsou nejprve vysvětlena pravidla pro stanovení předmětu daně a místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a návazně i obecná pravidla pro přiznávání daně a nárokování odpočtu daně, včetně vystavování daňových dokladů. Ve druhé části článku jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro uplatňování DPH při dovozu zboží.

DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
Ing.
Václav
Benda
 
Pořízení zboží z jiného členského státu
 
Předmět daně
Pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie je podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o DPH předmětem daně, pokud je uskutečněno za úplatu, a to osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání. Jestliže se jedná o pořízení nového dopravního prostředku, který je definován v § 4 odst. 4 písm. b) zákona o DPH, je toto pořízení předmětem daně i v případě, že pořizovatelem je osoba, která není osobou povinnou k dani, např. občan, který nepodniká. Z § 2a zákona o DPH vyplývá, že předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud je uskutečněno některou z vymezených osob a celková hodnota pořízeného zboží touto osobou nepřesáhla v běžném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 326 000 Kč. Toto pravidlo se vztahuje zejména na osobu povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, protože nepřekročila limit obratu ani se nestala plátcem z jiného důvodu. Osoba povinná k dani, která tento limit překročí, se stává identifikovanou osobou, jak vyplývá z § 6g zákona o DPH.
 
Místo plnění při pořízení zboží
Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu vymezuje § 11 zákona o DPH, a to v návaznosti na čl. 40-41 směrnice o DPH. Základní princip stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, tj. z pohledu pořizovatele, je zakotven v § 11 odst. 1 zákona o DPH, podle něhož se za místo plnění považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Z toho vyplývá, že při pořízení zboží, které bylo přepraveno do České republiky z jiného členského státu, je místo plnění v tuzemsku a za stanovených podmínek vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku plátci, který zboží pořídil.
Podle § 11 odst. 2 zákona o DPH se za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu může považovat členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, pod nímž pořizovatel zboží pořídil, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě, než který vydal toto daňové identifikační číslo, a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiné