Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Vydáno: 21 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění začala Česká republika využívat podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), od roku 2011 u vymezených plnění a v dalších letech byl postupně rozšiřován. Od roku 2012 je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění také pro vymezené stavební a montážní práce. Vymezení stavebních a montážních prací, na které se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje, vyplývá z § 92e zákona o DPH . Informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví a navazující odpovědi na nejčastější dotazy byly zveřejněny na webových stránkách Finanční správy ČR. V článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná obecná pravidla režimu přenesení daňové povinnosti. Návazně jsou vysvětleny praktické postupy při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle aktuálně platné právní úpravy a výkladů k ní.

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací
Ing.
Václav
Benda
 
Pravidla pro uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti
Pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění jsou vymezena v § 92a zákona o DPH. Podle § 92a odst. 1 zákona o DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen přiznat daň plátce, pro kterého bylo vyjmenované zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Prakticky to znamená, že plátce, který uskuteční příslušné zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen jej vůči jinému plátci účtovat bez daně a daň je povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátce jako příjemce takového plnění. Z toho vyplývá, že plátci jako příjemci zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nevzniká povinnost přiznávat daň z poskytnutých záloh ke dni jejich poskytnutí. Tyto zálohy plátce zahrne do základu daně a zdaní až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, k němuž se tyto zálohy vztahují.
Plátce, který uskuteční zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, hodnotu těchto plnění vykazuje v ř. 25 daňového přiznání, a to za zdaňovací období, v němž se toto zdanitelné plnění uskutečnilo a také v části A.1 kontrolního hlášení. Prakticky to tedy znamená, že v daňovém přiznání ani v kontrolním hlášení nevykazuje případné předem přijaté zálohy v okamžiku jejich přijetí, tj. do ř. 25 přiznání, a do kontrolního hlášení je promítne až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Údaj v ř. 25 přitom neovlivňuje přímo výši daňové povinnosti za příslušné zdaňovací období, ale vstupuje do výpočtu čitatele i jmenovatele koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně podle § 76 zák