Změny v uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek v roce 2020

Vydáno: 21 minut čtení

V létě 2019 schválila vláda České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů EU, jehož součástí je také novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “ či „ZDPH “). Tento návrh je projednáván Poslaneckou sněmovnou jako tisk č. 572 s původně navrhovanou účinností od 1. 1. 2020 v návaznosti na změny směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “) a nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení ke směrnici o DPH“). Návrh zákona však nebyl včas projednán a schválen a jeho účinnost se o několik měsíců posune. Novelou zákona o DPH , která je součástí tohoto zákona, se budou do zákona o DPH promítat zejména změny vyplývající ze směrnice Rady (EU) 2018/1910 , kterou se mění směrnice o DPH , pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel pro obchod mezi členskými státy. Tato novela tedy přinese prakticky zejména změny v pravidlech při uplatňování DPH u intrakomunitárních obchodů se zbožím. V období od 1. 1. 2020 do nabytí účinnosti výše uvedené novely tedy bude přicházet v úvahu, za splnění stanovených podmínek v oblastech, které se touto novelou mění, přímý účinek směrnice o DPH , je-li postup podle této směrnice pro daňové subjekty výhodnější než postup vyplývající z aktuálně platného znění zákona o DPH .

Změny v uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek v roce 2020
Ing.
Václav
Benda
V následujícím textu jsou shrnuty změny, které vyplývají z výše uvedené novely zákona o DPH, v oblasti pravidel pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží. Nejprve je vysvětleno doplnění základních pojmů a návazně doplnění pravidel pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci a navazující pravidla uplatňování daně. V dalším textu jsou vysvětlena novelizovaná pravidla pro dodání a pořízení zboží s použitím přemístění v režimu skladu uvnitř EU. V závěrečné části jsou vysvětlena novelizovaná pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu.
 
Vymezení pojmu přemístění zboží
Přemístění zboží
je podle
právní fikce
za stanovených podmínek považováno za pořízení zboží z jiného členského státu nebo naopak za dodání zboží do jiného členského státu, přestože při něm nedochází ke změně vlastnického práva. Tato skutečnost vyplývá z čl. 17 směrnice o DPH, na který navazují příslušná ustanovení zákona o DPH. Ve stanovených případech se odeslání nebo přeprava zboží do jiného členského státu za přemístění obchodního majetku, a tedy ani za dodání zboží do jiného členského státu na jedné straně a pořízení zboží z jiného členského státu na straně druhé nepovažuje.
V novele zákona o DPH bude pojem přemístění zboží definován v novém odstavci 5, který bude vložen do § 7 ZDPH. Podle tohoto odstavce se přemístěním zboží bude pro účely zákona o DPH rozumět odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty