K novele Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Vydáno: 12 minut čtení

Pojednáním o novele Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (dále též jen „Řád“) účinné k 1. 1. 2023 navazujeme na náš dřívější příspěvek o Rozhodčím soudu (dále jen „RS“). Vycházíme z důvodové zprávy, kterou RS vydal. Novelizace by měla směřovat k modernizaci rozhodčího řízení a sjednocení praxe dosud neupravených institutů.

K novele Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Karel
Marek,
rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze
 
Zrušení rozhodčího nálezu
Zruší-li soud rozhodčí nález a pravomoc rozhodčího soudu je dána, pokračuje rozhodčí řízení, pokud strana po zrušení rozhodčího nálezu podala návrh na pokračování v řízení do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž došlo ke zrušení rozhodčího nálezu. Pokud si strany písemně nedohodnou jinak, spor projednají v rámci pokračování v řízení, je-li to možné, rozhodci zúčastnění na původním projednávání sporu, s výjimkou rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem. Návrh na pokračování v řízení podaný po výše uvedené lhůtě se považuje za žalobu. Řád RS dosud připouštěl pokračování v řízení i po 30 dnech. To se ukazovalo jako nepraktické jak pro pokračování v řízení (pro velkou prodlevu), tak i pro složení rozhodčího senátu.
Přestože se obvykle při novelizacích předpisů poznámky pod čarou nenovelizují, dochází k výjimce takového postupu v ustanovení § 3 odst. 2 Řádu. V