Technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování

Vydáno: 23 minut čtení

V následujícím textu si s využitím příkladů zodpovíme otázky související s daňovými postupy při řešení technického zhodnocení na hmotném majetku a jeho odpisování. Podstatné je uvědomit si, že v případě zařazení movité nebo nemovité věci v obchodním majetku a jejím používání k podnikatelským účelům je nutno z hlediska daňového důsledně rozlišovat mezi výdaji na opravu a údržbu majetku a mezi výdaji na provedené technické zhodnocení.

Technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování
Ing.
Ivan
Macháček
 
Co považujeme za opravu hmotného majetku?
V zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), nenalezneme vymezení pojmů oprava a údržba majetku pro daňové účely. Proto lze brát vymezení pojmu oprava i udržování podle účetních předpisů za směrodatné i pro daňové účely. V § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. se uvádí, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku nejsou opravy a údržba.
Opravou se
dle tohoto ustanovení
odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení majetku
(pozvolný proces stárnutí majetku v důsledku jeho používání)
nebo poškození majetku
(jednorázový proces zestárnutí majetku)
za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
Údržbou se pak rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady.
Zatímco opravou se řeší až následné fyzické opotřebení, resp. poškození majetku, údržbou se předchází tomuto opotřebení. Ze znění pokynu GFŘ č. D-59 k § 33 ZDP vyplývá, že za změnu technických parametrů podle zákona se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken. Za technické zhodnocení se rovněž nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.
Proto např. vynaložené výdaje na provedení:
výměny střešní krytiny za krytinu z jiného materiálu,
výměny dveří v budově o stejných rozměrech,
výměny vodovodního potrubí za plastový rozvod o stejných parametrech,
výměny dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech apod.
budou vždy daňově uznatelné, protože půjde o opravu stávajícího hmotného majetku.
Podle znění § 25 odst. 1 písm. u) ZDP
nelze výdaje vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti
(příjem zdaňovaný dle § 7 ZDP),
zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob nezařadí tento majetek do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 ZDP
. V případě, že půjde o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který dosahuje příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP, pak výdaje vynaložené na opravy najímaného majetku jsou daňově uznatelné – majetek se v tomto případě nepovažuje za obchodní majetek poplatníka.
 
Co považujeme za technické zhodnocení hmotného majetku?
Technickým zhodnocením se