Jmenné seznamy při prokazování existence plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze tak uzavřít, že žalovaný a krajský soud neodůvodněně po stěžovatelce požadovali předložení jmenného seznamu pracovníků podílejících se na uskutečnění zdanitelných plnění, aniž by zároveň dostatečně zvážili, zdali byl takový požadavek fakticky proveditelný či je-li vedení obdobných seznamů v obchodní praxi obvyklé. Nejvyšší správní soud nadto v posuzovaném případě dospěl k závěru, že žalovaný a krajský soud neodůvodněně za předmět zdanitelných plnění považovali výlučně poskytnutí pracovních sil, respektive tento závěr spolehlivě nevyplýval ze zjištěného skutkového stavu. Ačkoli pak krajský soud v odůvodnění rozsudku konstatoval, že správci daně vznikly rovněž další pochybnosti, jež řádně popsal, zároveň dospěl k závěru, že již pouhá pochybnost ohledně nedostatečné personální kapacity dodavatelů stěžovatelky v souvislosti se skutečností, že neprokázala, kteří pracovníci se podíleli na uskutečnění zdanitelných plnění, byla sama o sobě dostačujícím důvodem pro odepření odpočtu na DPH. Z napadeného rozsudku je současně zřejmé, že se krajský soud dále nezabýval skutečností, zdali stěžovatelka předložením ostatních daňových dokladů, soupisů provedených prací a jejich příloh případně dalších podkladů unesla své důkazní břemeno. Jak již Nejvyšší správní soud konstatoval, krajský soud dovodil, že stěžovatelka neunesla důkazní břemeno již nepředložením jmenného seznamu, z něhož by vyplývala konkrétní identifikace pracovníků podílejících se na provedení deklarovaných prací a jejich příslušnost k dodavatelům či případným subdodavatelům. Dospěl-li současně Nejvyšší správní soud k závěru, že z relevantních skutkových okolností případu přesvědčivě nevyplývala skutečnost, že předmětem posuzovaných zdanitelných plnění nebylo poskytování výlučně pracovních sil stěžovatelce, je nutno požadavek na předložení předmětného jmenného seznamu pracovníků považovat za bezpředmětný.

 

Jmenné seznamy při prokazování existence plnění
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2022, sp. zn. 4 Afs 89/2021, www.nssoud.cz
Správce daně má povinnost umožnit daňovému subjektu unést své důkazní břemeno. To uvedením důkazních prostředků, které mu v tomto mohou pomoci. V tomto případě se prokazovalo plnění stojící na lidské síle – ruční zpracovávání výrobků. Předmětem ale nebylo pouhé dodání lidí, avšak provedení prací. Prací, které stěžovatel zajišťoval svými dodavateli.
Správci daně vznikly pochybnosti o uskutečnění prací deklarovanými dodavateli. Zejména požadoval jmenné seznamy lidí, kteří práce odváděli. Ty ale stěžovatel nedodal. Z pohledu Nejvyššího správního soudu ale toto po něm nebylo možno požadovat. Pakliže dodávka nestojí na pouhém dodání lidské síly, avšak na odvedení práce, nelze jmenné seznamy požadovat. Stěžovateli totiž může být jedno, kdo práce odvede. Pro něj je důležitý výsledek. Proto požadavek na jmenné seznamy, na jehož nesplnění byl doměrek vystavěn, nemohl obstát. Výsledkem tak bylo zrušení doměřené daně.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA