Sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Vydáno: 10 minut čtení

Tento příspěvek na praktických příkladech ilustruje sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty (druhové členění) v plném rozsahu tak, jak je vyžadováno pro účetní jednotky, jejichž účetní závěrka podléhá ověření auditorem.

 

Sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
V souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumíme účetní závěrkou nedílný celek, jehož součástmi jsou:
rozvaha (struktura dle Přílohy 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“),
výkaz zisku a ztráty (struktura dle Přílohy 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.),
příloha k účetní závěrce (informace dle § 39–39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.),
přehled o peněžních tocích (struktura viz ČÚS č. 023),
přehled o změnách vlastního kapitálu (velmi vágní struktura viz § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).
Platí přitom, že kompletní výše uvedenou sadu musí připravovat střední a velké účetní jednotky, zatímco mikro a malé účetní jednotky sestavují jen rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce.
V principu tak lze vycházet z následující tabulky:
Účetní jednotka
Rozvaha
Výkaz Z/Z
Příloha
Přehled o PT
Přehled VK
Rozsah
Zveřejnění
Rozsah
Zveřejnění
Rozsah
Zveřejnění
   
mikro bez auditu
zkrácený
ANO
plný
NE
§ 39
ANO
NE
NE
malá bez auditu
zkrácený
ANO
plný
NE
§ 39
ANO
NE