Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2023

Vydáno: 13 minut čtení

Od 1. 1. 2023 je účinná novela zákona o dani z přidané hodnoty . Jedná se o navýšení obratu pro povinnou registraci plátce, upřesnění problematiky stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku a dále o změny, které se týkají podávání kontrolního hlášení.

Ing.
Zdeněk
Kuneš
 
Navýšení obratu
Došlo ke zvýšení limitu ročního obratu pro osobu povinnou k dani z částky 1 mil. Kč na částku 2 mil. Kč.
Každá osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku si musí sledovat obrat. Z § 6 odst. 1 zákona o DPH vyplývá, že pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, stane se plátcem.
Obrat je definován v § 4a zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty