Drobný dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali problematice drobného dlouhodobého majetku jako jedné z kategorií dlouhodobého majetku.

Drobný dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Nejdříve se zaměříme na oblast nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen v § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále také „DDNM“) platí obdobná pravidla, jaká jsou uplatňována na dlouhodobý nehmotný majetek (dále také „DNM“), jedná se tedy zejména o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. Rozdílným parametrem je ocenění.
Konkrétně se rozumí:
Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a sof