Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisům týkajícím se závislé činnosti za zdaňovací období 2019 a pro zdaňovací období 2020, včetně vzorového příkladu na vyplnění Vyúčtování

Vydáno: 50 minut čtení

Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisům týkajícím se závislé činnosti za zdaňovací období 2019 a pro zdaňovací období 2020, včetně vzorového příkladu na vyplnění Vyúčtování
Jana
Šmídová,
autorka Části a)
Ing.
Jana
Rohlíková,
autorka Části b)
 
Část a) Souhrnné informace k tiskopisům pro plátce daně ze závislé činnosti
Tiskopisy pro závislou činnost jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy – Databáze daňových tiskopisů – Daň z příjmů ze závislé činnosti. Taktéž jsou zde u některých tiskopisů zveřejněny jejich anglické verze – jedná se o tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále i „Prohlášení k dani“), Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a tiskopisy potvrzení o příjmech – tyto tiskopisy však slouží pouze jako metodická pomůcka. Jsou zde dostupné i vydané interaktivní tiskopisy, včetně struktur XML, pro oba výše zmíněné tiskopisy.
V prosincovém čísle v roce 2017 a v roce 2018 jsme seznámili čtenáře se změnami v oblasti
elektronizace mzdové agendy pro účely daně z příjmů
a v této souvislosti s vydáním nových tiskopisů pro tuto oblast, tj. se změnou v oblasti prohlášení k dani poplatníka, které poplatník činí u plátce daně podle § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“). Samotné „učinění prohlášení k dani“ má vliv na způsob zdanění jeho příjmů ze závislé činnosti prostřednictvím plátce daně – tzn. jedná se o rozhodnou skutečnost, zda pro účely zdanění příjmů ze závislé činnosti plátce daně uplatní zdanění formou zálohy na daň podle § 38h ZDP s možností uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění, či pro účely zdanění použije daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (viz § 6 odst. 4 ZDP).
 
Vydaná sdělení k elektronizaci mzdové agendy, která jsou platná i pro rok 2019/2020
K elektronizaci mzdové agendy byla vydána tato sdělení, která jsou platná i pro rok 2019/2020:
dne 19. 10. 2017 Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od zdaňovacího období 2018;
dne 29. 6. 2018 Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR;
dne 24. 10 2018 Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě.
Pro tuto oblast i nadále zůstávají v platnosti pro roky 2019/2020 tiskopisy:
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– tiskopis 25 54 57 MFin 5457 – vzor č. 26, včetně zveřejněné struktury XML dat ve formátu XSD, která umožňuje i
variantu XD
(§ 38k odst. 7 ZDP – tj. dodatečný podpis či dodatečné uplatnění daňových výhod – viz vzorový příklad);
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
– tiskopis 25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1, včetně zveřejněné struktury XML dat ve formátu XSD.
Vzor č. 25 tohoto tiskopisu, který zůstává zveřejněn na stránkách Finanční správy v sekci Databáze daňových tiskopisů pod rokem 2017 (není již vydáván tiskem)
,
ale i vzory nižší jsou použitelné pro následující zdaňovací období za předpokladu, že budou splňovat podmínky dané zákonem o daních z příjmů, lze je však použít pouze u poplatníků, kteří činí Prohlášení k dani písemným podpisem.
Lze konstatovat, že oba tiskopisy byly veřejností přijaty pozitivně, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že pomohou snížit chybovost při vyplnění – jsou jednodušší a založené na křížkování – a že zároveň usnadní práci zejména tam, kde jsou mzdy zpracovávány dodavatelsky, a to s přihlédnutím k jejich elektronické formě a zveřejněné struktuře XML, která je ze strany tvůrců mzdových programů zapracována přímo do mzdové agendy zaměstnavatelů. Revoluční pro tuto oblast byla také možnost nově činit prohlášení k dani podle § 38k ZDP elektronicky, pouze na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele (není vyžadován zaručený uznávaný podpis). Velkým přínosem je taktéž skutečnost, že všechny doklady u plátce daně pro účely odpočtů a definované v § 38l ZDP je možné poplatníkem předkládat pouze v elektronické formě (originál dokladů již není pro účely ověření vyžadován), tzn. srovnaly se podmínky pro předkládání dokladů na úroveň příloh daňového přiznání, přičemž není rozhodující, zda poplatník činí prohlášení k dani elektronickou, či písemnou formou.
Často se v praxi v posledních letech setkáváme s tím, že poplatník u plátce daně učiní prohlášení k dani na zdaňovací období (tzn. z jeho příjmů je vždy srážena záloha na daň podle § 38h ZDP), avšak neuplatní měsíčně pro příslušné zdaňovací období žádné daňové úlevy, např. ani základní slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) na poplatníka ve výši 24 840 Kč (měsíčně by činila 2 070 Kč), či daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – tj. u poplatníka, který vyživuje tři děti, roční částka daňového zvýhodnění činí 58 812 Kč. Obě daňové výhody uplatní v souladu se