Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v účetnictví nestátních neziskových organizací

Vydáno: 27 minut čtení

Účetní zachycení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v mnohých ohledech podobné podnikatel­ským subjektům, avšak existují některé oblasti, v nichž lze spatřit určité rozdíly. Článek se proto zaměřuje komplexně na celou tuto problematiku od pořízení, zařazení, užívání až po vyřazení dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v účetnictví nestátních neziskových organizací
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Tabulka 1: Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v rozvaze
Položka rozvahy
Číslo účtu
A) Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
4. Ocenitelná práva
014
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky
031
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
032
3. Stavby
021
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
026
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
III. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
072
2. Oprávky k softwaru
073
3. Oprávky k ocenitelným právům
074
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
078
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
079
6. Oprávky ke stavbám
081
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
082
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
085
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
086
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
088
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
089
Zdroj: Vlastní zpracování. Pozn.: Čísla účtu vychází z doporučené směrné účtové osnovy pro nestátní neziskové organizace.
Rozvaha nestátních neziskových organizací uvádí stavy aktiv a pasiv k prvnímu a posledními dni účetního období. V rámci aktiv se neuplatňuje v běžném účetním období tradiční třísloupcový formát brutto, korekce a netto, ale veškeré položky (brutto) jsou řazeny v jednom sloupci pod sebou vč. oprávek, které mají zápornou hodnotu. Opravné položky jsou
relevantní
pouze daňové u pohledávek. U dlouhodobých akti