Registrace osoby povinné k dani, která není plátcem, za identifikovanou osobu

Vydáno: 19 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), upravuje registraci osoby povinné k dani za plátce. Této problematice je věnován i následující příspěvek.

 

Registrace osoby povinné k dani, která není plátcem, za identifikovanou osobu
Ing.
Zdeněk
Kuneš
Osobou povinnou k dani je podle § 5 zákona o DPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí činnost obchodníků, výrobců apod., za účelem získávání pravidelného příjmu. Důležité je, že se za ekonomickou činnost považuje také činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu. Tím se rozumí například poskytování dlouhodobého nájmu, ubytovací služby apod.
V určitých případech, uvedených v § 6g až 6l zákona o DPH se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani nestane podle zákona o DPH plátcem, ale stane se identifikovanou osobou. Této osobě povinné k dani je přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH.
Na identifikovanou osobu se nevztahuje zákon o DPH v plném rozsahu. Identifikovaná osoba je v určitých případech povinna přiznat a zaplatit daň nebo je povinna vykázat plnění v souhrnném hlášení.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení a nemá nikdy nárok na odpočet daně.
Osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani se stane identifikovanou osobou ze zákona nebo se může také stát identifikovanou osobou dobrovolně.
Identifikovaná osoba je podle § 97zákona o DPH povinna podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně do patnácti dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.
PŘÍKLAD 1
Podnikatel se sídlem v Praze, neregistrovaný za plátce, si pořídil 10. 1. 2023 od slovenského podnikatele, neusazeného v tuzemsku, dálkové programové vybavení počítače. Podnikatel je povinen podat do 25. 1. 2023 přihlášku k registraci identifikované osoby. Identifikovanou osobou se stal dnem 10. 1 2023.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty