DPH při přijetí elektronicky poskytované služby

Vydáno: 23 minut čtení

V další části jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro stanovení místa plnění u těchto služeb. V závěrečné části textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro odvádění DPH v případě, že příjemcem této služby, kterou poskytla osoba neusazená v tuzemsku, je osoba nepovinná k dani, a jak postupovat v případě, že příjemcem služby je osoba povinná k dani, která je plátcem či identifikovanou osobou.

DPH při přijetí elektronicky poskytované služby
Ing.
Václav
Benda
Při uplatnění DPH při přijetí elektronicky poskytované služby s místem plnění v tuzemsku se liší postup při přiznávání daně v případě, že příjemcem této služby je osoba nepovinná k dani, a v případě, že příjemcem služby je osoba povinná k dani, jak je vysvětleno v dalším textu. Elektronicky poskytovanou službou se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“) rozumí služby vymezené v § 10i odst. 2 písm. c) zákona o DPH, které jsou poskytované prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě. Pro tyto služby platí v návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty DPH (dále jen „směrnice o DPH“) a navazující nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení ke směrnici o DPH“) a specifická pravidla, a to zejména při stanovení místa plnění a způsobu odvádění daně. V článku je stručně nejprve vysvětleno, jak správně chápat ve smyslu výkladů k zákonu o DPH a předpisům EU vymezení elektronicky poskytované služby.
 
Vymezení elektronicky poskytované služby
Pro účely DPH se elektronicky poskytovanou službou rozumí podle § 10i odst. 2 písm. c) zákona o DPH služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména hostitelství internetových stránek, poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází, poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo poskytnutí služby výuky na dálku. Podle informace GFŘ zveřejněné na webových stránk&aacut

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty