Technické zhodnocení vs. opravy hmotného majetku daňově

Vydáno: 20 minut čtení

V textu se zaměříme na posouzení rozdílu mezi opravou a technickým zhodnocením z hlediska uplatnění daňových výdajů a s využitím příkladů si ukážeme možnosti daňového odpisování technického zhodnocení v různých situacích poplatníka daně z příjmů.

Technické zhodnocení vs. opravy hmotného majetku daňově
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku
Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 80 000 Kč.
Technickým zhodnocením se stávají uvedené výdaje až okamžikem dokončení nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pojmy nástavba, přístavba a stavební úpravy jsou definovány v § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pojmy rekonstrukce a modernizace pak v § 33 odst. 3 a odst. 4 ZDP.
Nástavbou
se rozumí změna dokončené stavby, kterou se stavba zvyšuje.
Přístavbou
se rozumí změna dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou.
Stavebními úpravami
rozumíme změny dokončené stavby, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. přestavba, vestavba, změny vnitřního zařízení resp. vzhledu stavby); za stavební úpravy se považuje též zateplení pláště stavby.
Rekonstrukcí
rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo jeho technických parametrů.
Modernizací
rozumíme rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
Pokud výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace jednotlivého majetku nepřesáhnou v úhrnu částku 80 000 Kč, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda půjde o technické zhodnocení, nebo zda výdaje poplatník zahrne do daňově uznatelných výdajů (nákladů) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. V tomto ustanovení se uvádí, že výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle