Uplatnění progresivní daně u fyzických osob v roce 2023 a jak se mu vyhnout v rámci zákona o daních z příjmů

Vydáno: 27 minut čtení

Shrnutí

V článku si uvedeme princip uplatnění progresivní daně u fyzických osob, spočívající v tom, že pokud v roce 2023 převyšuje základ daně z příjmů poplatníka částku 1 935 552 Kč, musí poplatník nad tuto výši základu daně uplatnit sazbu daně 23 %. Obdobně to platí u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, kdy pro výpočet měsíční zálohy použije zaměstnavatel sazbu daně 23 %, pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc roku 2023 přesáhne výši 161 296 Kč. Těžiště příspěvku je věnováno možnostem, jak se této progresivní dani u poplatníka s příjmy zdaňovanými dle § 7 zákona o daních z příjmů vyhnout. Na příkladech rozebereme následující varianty:

 • Uplatnění zrychleného odpisování nově pořízeného hmotného majetku
 • Použití zvýšené roční odpisové sazby v 1. roce rovnoměrného odpisování nově pořízeného hmotného majetku
 • Zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování u nově pořízeného hmotného majetku ve smyslu § 32 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů
 • Uplatnění mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině
 • Využití reálné spolupráce osob ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmů
 • Uplatnění paušálních výdajů

Úvod

V příspěvku si ukážeme, jak se progresivní daň se sazbou 23 % uplatní v roce 2023 a jaké možnosti pro snížení základu daně skýtá zákon o daních z příjmů. Uvědomíte si, jak je důležité prověřit zvolený způsob odpisování či uplatňování skutečných či paušálních výdajů a nezapomenout na spolupracující osoby.

1 Princip dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob

Při zdanění příjmů fyzické osoby jsou uplatňovány dle § 16 zákona o daních z příjmů dvě sazby daně. Sazba daně 15 % se uplatní pro část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy a sazba daně 23 % se uplatní pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. K této změně došlo po novelizaci zákona o daních z příjmů zákonem č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021, kdy byla zrušena superhrubá mzda a solidární zvýšení daně a současně došlo k zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob.

Dále z § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů vyplývá, že sazba měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do čtyřnásobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující čtyřnásobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

Průměrná mzda pro účely daní z příjmů je definována v § 21g odst. 2 zákona o daních z příjmů, a to jako průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro zdaňovací období 2023 se vychází z nařízení vlády č. 290/2022 Sb., kde je uveden všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč a přepočítací koeficient 1,0530 Kč. Průměrná mzda za rok 2023 tedy činí 40 324 Kč a rozhraní výše základu daně pro uplatnění sazeb daně 15 % a 23 % činí 40 324 Kč × 48 = 1 935 552 Kč.

Uplatnění dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob v rámci daňového přiznání v letech 2021 až 2023

 

Ukazatel

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

sazba 15 %

do výše 1 701 168

do výše 1 867 728

do výše 1 935 552

sazba 23 %

nad výši 1 701 168

nad výši 1 867 728

nad výši 1 935 552

průměrná mzda

35 441

38 911

40 324

nařízení vlády č.

 381/2020 Sb.

356/2021 Sb.

290/2022 Sb.

Výše základu daně pro uplatnění progresivní daně odpovídá rovněž výši maximálního vyměřovacího základu pro účely platby pojistného na sociální pojištění fyzickou osobou (zaměstnancem s příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů i osobou samostatně výdělečně činnou s příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů).

Zatímco solidární zvýšení daně se vztahovalo pouze na příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmů) a dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), pak nová progresivní sazba daně 23 % se vztahuje na celkový základ daně z příjmů fyzické osoby přesahující 48násobek měsíční průměrné mzdy. Jedná se o celkový základ daně, jehož součástí jsou i dílčí základy daně z kapitálového majetku, z nájmu a z ostatních příjmů.

§ 16 odstavec 2 zákona o daních z příjmů vyplývá, že daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně (§ 15 zákona o daních z příjmů) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 zákona o daních z příjmů) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Dle § 16ab odst. 1 zákona o daních z příjmů se daň poplatníka vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a. Ustanovení § 16a se vztahuje na výpočet daně pro samostatný základ daně – stanoví se zde, že sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 % a daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně. V § 16ab odst. 2 a 3 se ve vazbě na uplatnění daňového bonusu souvisejícího s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě uvádí, že pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 zákona o daních z příjmů vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň poplatníka se rovná nule. Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 nižší než daň podle § 16a, daňový bonus je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a snížené o daňový bonus podle § 35c odst. 3 zákona o daních z příjmů.

1. 1 Uplatnění dvou sazeb daně v případě příjmů ze závislé činnosti

Postup vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vyplývá z § 38h zákona o daních z příjmů. Plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen, nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a základ daně nad 100 Kč se pro výpočet zálohy zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy. Vypočtená záloha se pak zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Uplatnění dvou sazeb daně z příjmů ze závislé činnosti v rámci stanovení měsíční zálohy na daň v roce 2022 a 2023

Sazba daně

Měsíční mzda zaměstnance 2022

Měsíční mzda zaměstnance 2023

15

do výše 155 644 Kč

do výše 161 296 Kč

23

přesahující výši 155 644 Kč

přesahující výši 161 296 Kč

 

Příklad 1

Vedoucí manažer ve společností spol. s r. o. dosahuje v roce 2023 měsíční mzdy ve výši 170 000 až 210 000 Kč. Poplatník učinil pro rok 2023 u zaměstnavatele prohlášení k dani.

Výpočet měsíční zálohy na daň pro hrubou mzdu 210 000 Kč:

Údaje v Kč

Měsíc

Výše hrubé mzdy

210 000

Daň 15 %

24 194,40

Daň 23 %

11 201,92

Výše zálohy po zaokrouhlení

35 397

Základní sleva na dani na poplatníka

2 570

Záloha na daň

32 827

 

 • Výpočet daně ve výši 15 % vychází ze základu daně 161 296 Kč a daň činí:

         161 296 Kč × 0,15 = 24 194,40 Kč

 • Výpočet daně ve výši 23 % vychází ze základu daně (210 000 Kč – 161 296 Kč) = 48 704 Kč a daň činí:

         48 704 Kč × 0,23 = 11 201,92 Kč

Pokud v rámci ročního zúčtování daně za rok 2023 nedosáhne základ daně ze závislé činnosti u poplatníka výše 1 935 552 Kč, obdrží zaměstnanec dle § 38ch odst. 5 zákona o daních z příjmů od zaměstnavatele kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní sníženou o slevy pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jako přeplatek daně, pokud je úhrnná výše tohoto přeplatku více než 50 Kč.

 

 

Příklad 2

 

Manažer má uzavřenou se svým zaměstnavatelem smlouvu na bezplatné poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům o vstupní ceně 690 000 Kč (nejedná se o nízkoemisní vozidlo). Manažer má v roce 2023 měsíční příjem ze závislé činnosti v rozmezí 145 000 až 160 000 Kč.

 

Uvedeme si zdanění manažera v roce 2023 pro jeho maximální měsíční příjem 160 000 Kč. Pokud by manažer neměl k dispozici bezplatně poskytnuté manažerské vozidlo, byla by u něho uplatněna pro stanovení měsíční zálohy na daň sazba daně ve výši 15 %. Protože je nutno k příjmům připočítat 1 % vstupní ceny poskytnutého vozidla, činí v tomto měsíci zdanitelný příjem 160 000 Kč + 6 900 Kč = 166 900 Kč. Zdanitelný měsíční příjem přesáhne hranici 161 296 Kč, a proto je nutno uplatnit v tomto měsíci z částky převyšující tuto hranici pro výpočet měsíční zálohy na daň sazbu daně 23 % dle § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů.

 

Obdobně bude zaměstnavatel postupovat v dalších měsících dle výše hrubé mzdy zaměstnance. Pokud bude mít zaměstnanec k dispozici výše uvedené manažerské vozidlo po všechny měsíce roku 2023, bude za kalendářní rok pro účely zdanění navýšen jeho příjem ze závislé činnosti o částku 6 900 Kč × 12 měsíců = 82 800 Kč. Pokud se bude příjem manažera v jednotlivých měsících blížit nižší hranici uvedeného rozmezí měsíčních příjmů, lze předpokládat, že u zaměstnance nedojde k situaci, že by celkový příjem zaměstnance včetně připočtení zdanitelného příjmu z titulu manažerského vozidla za rok 2023 v rámci ročního zúčtování záloh na daň přesáhl hranici 1 935 552 Kč, od které by bylo nutno rozdíl zdanit sazbou daně 23 %.

 

 

2 Možnosti, jak se vyhnout uplatnění progresivního zdanění

 

V následujícím textu si uvedeme na příkladech možnosti, jak se u poplatníka daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti, popř. s příjmy z nájmu, kterému s ohledem na dosažený základ daně z příjmů hrozí uplatnění progresivní sazby daně 23 %, lze této hrozby vyvarovat při dodržení ustanovení zákona o daních z příjmů.

 

2.1 Zrychlené odpisování nově pořízeného hmotného majetku

 

Při zařazení nově pořízeného hmotného majetku do užívání si poplatník může zvolit zcela dle svého rozhodnutí dva způsoby odpisování rovnoměrné odpisování (podle § 31 zákona o daních z příjmů), nebo zrychlené odpisování (podle § 32 zákona o daních z příjmů). Při rozhodování o zvolení příslušného způsobu odpisování bude hrát roli i výše zdanitelných příjmů a daňových výdajů v prvním roce pořízení hmotného majetku s ohledem na snahu optimalizovat svou daňovou povinnost.

 

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období, kdy pořídil nový hmotný majetek a tento zařadil do svého obchodního majetku, dosáhne vyššího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů, je pro něho vhodné z důvodu daňové optimalizace v daňovém přiznání uplatnit u tohoto hmotného majetku zrychlené odpisování. Při zrychleném odpisování jsou totiž daňové odpisy v prvním roce výrazně vyšší než u odpisování rovnoměrným způsobem. Totéž platí pro poplatníka s příjmy z nájmu zdaňovanými dle § 9 zákona o daních z příjmů (v tomto případě poplatník nemá obchodní majetek), nebo při kombinaci příjmů dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.

 

Příklad 3

 

Podnikatel dosáhl za zdaňovací období 2023 dílčího základu daně v rámci živnostenského podnikání dle § 7 ve výši 1 450 000 Kč. Podnikatel rovněž pronajímá 4 bytové jednotky v dříve pořízeném bytovém domě, a v říjnu 2023 zakoupil další bytovou jednotku 3+KK za částku 5 200 000 Kč, kterou od listopadu 2023 pronajímá. Dílčí základ daně z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů za rok 2023 vychází 650 000 Kč (bez uplatněných odpisů z nově pořízené bytové jednotky). Poplatník veškeré výdaje uplatňuje prokazatelným způsobem.

Odpisování nové bytové jednotky rovnoměrným způsobem

 

Zdaňovací období

Výpočet daňových odpisů v Kč

2023

5 200 000 × 1,4 : 100 = 72 800

2024 a další

5 200 000 × 3,4 : 100 = 176 800

Odpisování nové bytové jednotky zrychleným způsobem

 

Zdaňovací období

Výpočet daňových odpisů v Kč

2032

5 200 000 : 30 = 173 334

2024 atd.

2 × 5 026 666 : (31 – 1) = 335 111

 

Výpočet výše daně za rok 2023 při uplatnění rovnoměrných nebo zrychlených odpisů z nově pořízené bytové jednotky v roce 2023 (základ daně celkem je pro účely výpočtu daně zaokrouhlen na celá sta Kč dolů dle § 16 odst. 2 zákona o daních z příjmů).

 

Údaje v Kč

Uplatnění rovnoměrných odpisů

Uplatnění zrychlených odpisů

Dílčí základ daně § 7

1 450 000

1 450 000

Dílčí základ daně § 9

577 200

476 666

Základ daně celkem

2 027 200

1 926 600

Daň sazbou 15 %

290 332,80

288 990

Daň sazbou 23 %

21 079,04

0

Celková výše daně po zaokrouhlení

311 412

288 990

 

Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že poplatníkovi v daném případě postačí uplatnit u nově pořízené bytové jednotky v roce 2023 určené k pronájmu namísto rovnoměrného způsobu odpisování zrychlené odpisování, a jeho zdanitelné příjmy za rok 2023 budou podléhat pouze zdanění sazbou daně 15 %, a poplatník se tak vyhne zdanění progresivní sazbou daně 23 %.

 

 

2.2 Použití zvýšené roční odpisové sazby v 1. roce rovnoměrného odpisování

 

V tabulce k § 31 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů jsou pro rovnoměrné odpisování hmotného majetku přiřazeny podle jednotlivých odpisových skupin maximální roční odpisové sazby. V prvním roce odpisování lze tyto sazby zvýšit:

 • o 20 % u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním odpisovatelem stroje pro zemědělství a lesnictví – písm. b),
 • o 15 % u poplatníka, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin – písm. c),
 • o 10 % u poplatníka, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného pod písm. b) a c) – písm. d).

V § 31 odst. 5 zákona o daních z příjmů se uvádí, že roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební, u hmotného majetku v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny).

 

Příklad 4

Zemědělský podnikatel si pořídil v roce 2023 jako první odpisovatel traktor zařazený v klasifikaci produkce CZ-CPA 28.30 o vstupní ceně 680 000 Kč. Traktor je zařazen do druhé odpisové skupiny. Za zdaňovací období 2023 činí základ daně podnikatele 2 110 000 Kč (bez započtení odpisů z nově pořízeného traktoru). Poplatník zahájil odpisování rovnoměrným způsobem, přičemž hmotný majetek splňuje podmínku pro uplatnění zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %.

Pokud by poplatník uplatnil rovnoměrný odpis dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, činil by tento odpis 74 800 Kč a jeho základ daně 2 035 200 Kč, a poplatník by musel v daňovém přiznání z rozdílu nad limitní hranici 1 935 552 Kč uplatnit progresivní sazbu daně 23 %. Pokud se zemědělský podnikatel rozhodne uplatnit zvýšenou roční odpisovou sazbu dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona, pak odpisování pořízeného traktoru bude následovné:

 

Zdaňovací období

Výpočet daňových odpisů v Kč

2023

680 000 Kč × 31 : 100 = 210 800

2024 až 2027

680 000 Kč × 17,25 : 100 = 117 300

 

V daném případě poplatník zvýší daňový odpis v 1. roce odpisování oproti postupu dle tabulky uvedené pod písmenem a) k § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů o 136 000 Kč. Jeho základ daně za rok 2023 se sníží na částku 1 899 200 Kč, a poplatník tak uplatní pouze základní sazbu daně 15 %.

 

 

2.3 Zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování

V prvním roce zrychleného odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování dle § 32 odst. 1 zákona o daních z příjmů; přitom poplatník, který je prvním odpisovatelem, může tento odpis zvýšit podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů o:

 • 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou – bod 1,
 • 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin – bod 2,
 • 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v předešlých bodech a v § 31 odst. 5 zákona – bod 3.

 

Příklad 5

Zemědělský podnikatel zakoupil v roce 2023 traktor o vstupní ceně 750 000 Kč. Traktor je zařazen do druhé odpisové skupiny, a to v klasifikaci produkce CZ-CPA 28.30. Podnikatel uplatňuje výdaje ve skutečné výši a s ohledem na dosažený základ daně z příjmů za rok 2023 hledá možnosti optimalizace své daňové povinnosti, aby nemusel uplatnit progresivní sazbu daně 23 %.

Pokud půjde o poplatníka s výrobou převážně zemědělskou a lesní, který je prvním odpisovatelem traktoru, může zvýšit odpis v rámci uplatnění zrychleného odpisování v 1. roce odpisování o 20 % podle § 32 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o daních z příjmů.

 

Zdaňovací období

Uplatnění daňových odpisů v Kč

2023

750 000 Kč : 5 = 150 000

+ 20 % vstupní ceny 150 000

celkem uplatněn odpis 300 000

2024 atd.

2 × 450 000 Kč : (6 – 1) = 180 000

 

Při využití možnosti zvýšení odpisů v 1. roce odpisování pořízeného traktoru o 20 % sníží poplatník v daňovém přiznání za rok 2023 základ daně navíc o 150 000 Kč oproti klasickému uplatnění zrychlených odpisů dle příslušné tabulky § 32 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

 

 

2.4 Uplatnění mimořádných odpisů

 

Na základě znění § 30a zákona o daních z příjmů lze u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, využít uplatnění mimořádných odpisů následovně:

 

 • hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců;

 

 • hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

 

Dle § 30a odst. 3 zákona o daních z příjmů se mimořádné odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

Pokud se poplatník rozhodne pro uplatnění mimořádných odpisů pořízeného hmotného majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, nemůže ale poplatník využít znění § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů, tedy nemůže odpisování hmotného majetku přerušit. To znamená, že pokud se poplatník rozhodnul uplatnit mimořádné odpisy u pořízeného hmotného majetku zařazeného ve 2. odpisové skupině v průběhu roku 2022, musí uplatňovat odpisy ve formě mimořádných odpisů u tohoto hmotného majetku i v roce 2023 a 2024, i když by v roce 2023, resp. 2024 nedosáhl takového základu daně z příjmů, který mu při uplatnění mimořádných odpisů umožní uplatnit veškeré nezdanitelné části od základu daně dle § 15 zákona o daních z příjmů a veškeré slevy na dani.

 

Příklad 6

 

Podnikatel zakoupil pro účely pracovních cest v rámci svého podnikání v únoru 2023 osobní automobil o vstupní ceně 740 000 Kč a uvedl jej do užívání rovněž v únoru 2023. Automobil vložil do svého obchodního majetku. Uveďme si níže porovnání výše odpisů automobilu při uplatnění rovnoměrných odpisů, zrychlených odpisů a mimořádných odpisů.

 

Výpočet odpisů automobilu při rovnoměrném odpisování dle § 31 zákona o daních z příjmů

 

Zdaňovací období

Výše odpisů v Kč

2023

740 000 × 11 : 100 = 81 400

2024 až 2027

740 000 × 22,25 : 100 = 164 650

 

Výpočet odpisů automobilu při zrychleném odpisování dle § 32 zákona o daních z příjmů

 

Zdaňovací období

Výše odpisů Kč

2023

740 000 : 5 = 148 000

2024

2 × 592 000 : (6 – 1) = 236 800

2025

2 × 355 200 : (6 – 2) = 177 600

2026

2 × 177 600 : (6 – 3) = 118 400

2027

2 x 59 200 : (6 – 4) = 59 200

 

Výpočet mimořádných odpisů automobilu dle § 30a zákona o daních z příjmů

 

Za prvních 12 měsíců odpisování lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 444 000 Kč, tj. 37 000 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 296 000 Kč, tj. 24 666,67 Kč měsíčně.

 

Zdaňovací období

Výše odpisů v Kč

2023

37 000 × 10 měsíců = 370 000

2024

37 000 × 2 měsíce + 24 666,67 × 10 měsíců = 320 667

2025

24 666,67 × 2 měsíce = 49 333

 

Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná březnem 2023 a trvá 24 měsíců.

 

Závěr k příkladu:

Zatímco u rovnoměrného odpisování lze uplatnit za rok 2023 odpisy ve výši 81 400 Kč a u zrychleného odpisování 148 000 Kč, pak při uplatnění mimořádných odpisů lze uplatnit za rok 2023 částku odpisů 370 000 Kč. To může výrazně pomoci podnikateli ke snížení základu daně, pokud mu hrozí za rok 2023 uplatnění progresivní daně 23 %.

 

2.5 Využití reálné spolupráce osob

Pokud je podnikatel s ohledem na dosažený základ daně z příjmů nucen uplatnit za zdaňovací období 2023 progresivní výši daně 23 % dle § 16 zákona o daních z příjmů, může výhodně využít institutu spolupráce osob podle § 13 zákona o daních z příjmů. Musí jít pochopitelně o reálnou spolupráci. Spolupracující osoba přejímá do svého základu daně určitý podíl příjmů a výdajů poplatníka, a proto rovněž není rozhodující při rozdělení výdajů poplatníka, jakým způsobem uplatňuje poplatník výdaje – zda ve skutečně prokázané výši nebo procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

 

Výhodou spolupráce osob je skutečnost, že poměr rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí odpovídat reálné spolupráci spolupracující osoby s podnikatelem. I při minimální reálné spolupráci je možné rozdělit na spolupracující osobu plnou výši maximální možné částky dle § 13 zákona o daních z příjmů, přičemž poměr převedených příjmů a výdajů na spolupracující osobu je možné stanovit až podle výše daňového základu daně podnikatele při sestavování daňového přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok).

 

Za spolupracující osobu se podle § 13 odst. 1 zákona o daních z příjmů považuje:

 1. spolupracující manžel,
 2. spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (nevyžaduje se příbuzenský vztah spolupracující osoby k poplatníkovi, ale podmínkou je, že osoba žije ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem),
 3. člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu (jedná se o člena rodiny ve smyslu § 700 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž tato osoba nemusí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti).

 

Rozdělení příjmů a výdajů poplatníka daně z příjmů fyzických osob na spolupracující osoby lze využít pouze v případě skutečné spolupráce manželky nebo dalších osob žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a v případě rodinného závodu.

 

V § 13 odst. 2 zákona o daních z příjmů se uvádí, že příjmy a výdaje poplatníka ze samostatné výdělečné činnosti se rozdělují tak, aby

 1. podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a
 2. částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

 

Následně v § 13 odst. 3 zákona o daních z příjmů se uvádí, že v případě, že je spolupracující osobou pouze manžel (rozumí se jak manžel, tak manželka, popř. registrovaný partner), se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby

 1. podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a
 2. částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.

 

Příklad 7

 

Podnikatel dosáhne ze živnostenského podnikání za rok 2023 zdanitelných příjmů ve výši 3 600 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 %, a to maximální výši z limitu 2 mil. Kč × 60 % = 1 200 000 Kč. Jeho manželka je doma a nemá žádné zdanitelné příjmy. Podnikatel se rozhodne využít spolupráce manželky, která mu vede evidenci příjmů a databázi dodavatelů a odběratelů. Za tím účelem na ni podnikatel převede maximální výši základu daně 540 000 Kč.

 

Pokud by nedošlo k uplatnění spolupráce osob, činilo by zdanění manžela z dosaženého základu daně za rok 2023 ve výši 2 400 000 Kč:

(1 935 552 Kč × 0,15 + 464 448 Kč × 0,23) – 30 840 Kč = 366 316 Kč.

V tomto případě by si manžel mohl uplatnit slevu na dani na manželku ve výši 24 840 Kč, pokud by manželka splňovala podmínky pro uplatnění této slevy dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a jeho daňová povinnost by činila 341 476 Kč.

 

Zdanění obou osob v případě spolupráce manželky po celý kalendářní rok 2023

 

         Výpočet daně v Kč

Manžel

Manželka

Základ daně

1 860 000

540 000

Vypočtená daň

279 000

81 000

Základní sleva na dani na poplatníka

30 840

30 840

Daňová povinnost

248 160

50 160

 

Celkové zdanění obou manželů činí 298 320 Kč a je výrazně nižší než v případě nevyužití institutu spolupráce osob. Je tomu proto, že manželka si jakožto spolupracující osoba může rovněž uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 30 840 Kč a dále manžel si nemusí uplatnit progresivní sazbu daně 23 %. Při spolupráci manželky s podnikajícím manželem si v tomto případě nemůže manžel uplatnit slevu na dani na manželku.

 

 

2.6 Uplatnění paušálních výdajů

Poplatník daně z příjmů fyzických osob se může jak na počátku zdaňovacího období, v jeho průběhu anebo až v závěru zdaňovacího období rozhodnout dle výše očekávaných nebo dosažených zdanitelných příjmů a výdajů, zda uplatní výdaje prokazatelným způsobem, anebo uplatní paušální výdaje procentem z příjmů. Záleží vždy na rozhodnutí poplatníka a paušální výdaje uplatní v případě, že to je pro něho výhodnější. Poplatník tak může snížit základ daně ve vyšší výši, než když uplatňuje výdaje prokazatelným způsobem a tím u něho dojde ke snížení vypočtené daně z příjmů a rovněž tak dojde ke snížení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění (u příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů).

 

Výše paušálních výdajů poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2023

 

Druh příjmů

Výše paušálních výdajů 2023

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živnostenského podnikání řemeslného dle § 7 odst. 1 písm. a), b)

80 %

– maximálně 1 600 000 Kč

Příjem ze živnostenského podnikání ostatního dle § 7 odst. 1 písm. b)

60 %

– maximálně 1 200 000 Kč

Příjem z jiného podnikání dle § 7 odst. 1 písm. c), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (např. příjmy daňových poradců, auditorů, advokátů, notářů, komerčních právníků, lékařů);

příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému dle § 7 odst. 2 písm. a) (např. příjmy herců, zpěváků, hudebníků, autorů, vynálezců);

a příjem z výkonu nezávislého povolání dle § 7 odst. 2 písm. c)

40 %

– maximálně 800 000 Kč

Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. b) a příjem z nájmu dle § 9

30 %

– maximálně 600 000 Kč

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem dle § 10 odst. 1 písm. a)

80 %

– maximálně 1 600 000 Kč

 

Příklad 8

 

Podnikatel provozuje řemeslnou živnost a vede daňovou evidenci. Jeho manželka je bez zdanitelných příjmů a je v domácnosti. Podnikatel dosáhne za rok 2023 zdanitelné příjmy ve výši 3 400 000 Kč a daňově uznatelné výdaje ve výši 1 340 000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá.

 

Porovnání zdanění v roce 2023

 

Údaje v Kč

Uplatnění paušálních výdajů

Uplatnění skutečných výdajů

Zdanitelné příjmy

3 400 000

3 400 000

Výše výdajů

1 600 000

1 340 000

Základ daně z příjmů

1 800 000

2 060 000

Základ daně pro sazbu 15 %

1 800 000

1 935 552

Daň z příjmů 15 %

270 000

290 332,80

Základ daně pro sazbu 23 %

0

124 448

Daň z příjmů 23 %

0

28 623,04

Výše daně po zaokrouhlení

270 000

318 956

Sleva na dani na poplatníka

30 840

30 840

Sleva na dani na manželku

24 840

24 840

Výsledná daň 

214 320

263 276

 

V daném případě je pro poplatníka výhodné v daňovém přiznání za rok 2023 přejít z daňové evidence na paušální výdaje. Poplatník však nesmí zapomenout na případnou úpravu základu daně z příjmů za rok 2022 dle § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů v podaném dodatečném daňovém přiznání za rok 2022 včetně podání opravného přehledu na OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

 

Související dokumenty