Některé souvislosti vynětí provozování veřejných pohřebišť obcemi z výkonu veřejné správy pro účely DPH

Vydáno: 11 minut čtení

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo dne 22. 3. 2023 informaci, která řeší problematiku uplatňování DPH u pronájmu hrobového místa a souvisejících služeb. Připomínám, že podle původní informace Ministerstva financí (dále jen „MFČR“) vydané v roce 2005 bylo provozování veřejného pohřebiště obcí podřazeno pod výkon veřejné správy, což znamenalo, že u služeb týkajících se přímo provozování veřejného pohřebiště obce vystupovaly jako osoby nepovinné k dani. Tento přístup byl přehodnocen výše zmíněnou informací GFŘ a s účinností od 1. 4. 2023 by provozování veřejných pohřebišť mělo být zařazeno mezi ekonomické činnosti obce. V tomto článku bych chtěl vysvětlit některé dopady této změny na činnost obcí.

Některé souvislosti vynětí provozování veřejných pohřebišť obcemi z výkonu veřejné správy pro účely DPH
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Rámcové vysvětlení důvodu změny přístupu
Důvodem původního podřazení provozování veřejných pohřebišť pod výkon veřejné správy v oblasti DPH byl § 16 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), podle kterého je provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí nebo registrovanou církví či náboženskou společností. Pokud by obec nemohla veřejné pohřebiště zajistit ve svém územním obvodu, je povinna provozování veřejného pohřebiště zajistit v některé jiné obci ve svém okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
Tento přístup byl ale postupně zpochybňován. Například ve vzorové smlouvě o nájmu hrobového místa zpracované Ministerstvem pro místní r