Vracení daně při vývozu zboží fyzickým osobám

Vydáno: 13 minut čtení

Pravidla pro vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží nejsou podrobněji upravena předpisy EU, a proto je má každý členský stát upraven podle vlastních pravidel. V České republice vyplývají pravidla pro vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží z § 84 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). V následujícím textu jsou nejprve stručně shrnuta základní pravidla pro uplatňování DPH při vývozu zboží do třetích zemí. V další části jsou s využitím příkladů vysvětlena podle aktuálně platného znění § 84 zákona o DPH pravidla pro vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží.

 

Vracení daně při vývozu zboží fyzickým osobám
Ing.
Václav
Benda
 
Osvobození od daně při vývozu zboží
Vývozem zboží se pro účely DPH rozumí podle § 66 odst. 1 zákona o DPH výstup zboží z území EU na území třetí země. Podle § 66 odst. 2 zákona o DPH je vývoz zboží osvobozen od daně, pokud jde o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, např. přepravcem. Vývoz zboží je osvobozen od daně také v případě, že je odeslání nebo přeprava uskutečněna kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, ale v tomto případě nesmí mít kupující v tuzemsku sídlo, místo pobytu ani provozovnu.
Podle § 66 odst. 3 zákona o DPH se při vývozu zboží, který je osvobozen od daně, za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie. Podle novelizovaného § 66 odst. 4 zákona o DPH je plátce povinen prokázat výstup zboží z území EU obecně rozhodnutím celního úřa

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty